C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 124

122
© Didaktik s.r.o.
• Sestavte aparaturu podle obrázku pro
vyšetřování vodivosti. Na váš pracovní stůl
položte vysušený hliníkový plech. Nastavte
stejnosměrné napětí 3 V a přezkoušejte
dotykem obou banánových zástrček, zdali
žárovka v elektrickém obvodu svítí.
• Dotkněte se nyní oběma banánovými
zástrčkami té strany hliníkového plechu,
která nebyla v kyselině sírové - pozorujte.
• Dotkněte se nyní jednou banánovou
zástrčkou strany hliníkového plechu a
té strany, která byla v kyselině sírové -
pozorujte!
• Dotkněte se oběma banánovými zástrčkami
strany, která byla v kyselině sírové -
pozorujte.
• Dbejte přitom na to, aby manipulované
strany nebyly banánovými zástrčkami
poškrabány - provádějte jen lehký stisk
hliníkového plechu.
• Jakmile eosinový roztok začne vřít,
uzavřete kahan a ponořte hliníkový plech
stranou, která přišla do styku s kyselinou
sírovou, dolů do horkého roztoku. Vyčkejte
přibližně 3 minuty a vyjměte potom pomocí
pinzety plech z roztoku, omyjte vodou pod
vodovodem a hliníkový pech vysušte -
pozorujte.
Výsledek :
Zkoušky vodivosti: Poprvé žárovka svítí, v obou dalších případech nikoli.
Spodní část plíšku je zbarvena červeně; barva se nedá setřít.
Hliník je pokryt velmi tenkou vrstvou oxidu, která však k izolaci nepostačuje. Provedenou
elektrolýzou byla oxidová vrstva podstatně zesilněna; už nevede elektrický proud.
Tento proces je nazýván eloxování (ELOXAL = elektrolyticky (anodicky) oxidovaný hliník).
Na katodě se při elektrolýze vytváří vodík; na anodě kyslík - tento se slučuje s hliníkem na oxid
hlinitý:
hliník + kyslík → oxid hlinitý
2 Al + 3 O → Al2O3
Vrstva oxidu hlinitého je schopná absorbovat barviva.
1...,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,...193
Powered by FlippingBook