C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 128

126
© Didaktik s.r.o.
Odplyněný kámen
Materiál
• stativ
• velký stativový kruh
• trojúhelník na kelímek
• kahan
• stativ + ochranná stěna
• kelímkové kleště
• kus mramoru CaCO3
(neměl by propadnout skrz
trojúhelník na kelímek)
• váhy
Bezpečnostní upozornění:
Vyžíhaný kus mramoru uchopte teprve po ochlazení - nebezpečí
popálení.
Provedení :
• Stanovte pomocí vah hmotnost mramorového kousku - poznamenejte. Položte kousek
mramoru na trojúhelník na kelímek (použijte stativový kruh) a nastavte kahan tak, aby se
mramorový kousek nacházel v horké oblasti nesvítící (oxidační) části plamene kahanu.
• Žíhejte přibližně 10 minut - posunujte občas kahanem podle potřeby tak, aby byl žíhán celý
kus mramoru.
• Nechejte ochladit (použijte ochrannou desku - kelímkové kleště) a opět odvažte -
poznamenejte novou hodnotu měření a vypočtěte hodnotu rozdílu, jak je uvedeno ve vzorové
tabulce.
Výsledek :
Po druhém odvážení lze zpozorovat redukci hmotnosti.
Vzorová tabulka:
před žíháním
po žíhání
.......... g hmotnost CaCO3
(uhličitan vápenatý CaCO3)
(oxid vápenatý CaO)
.......... g hmotnost CaO
................ g
................. g
.......... g hmotnost CO2
žíhání
uhličitan vápenatý
→ oxid vápenatý
+ oxid uhličitý
přibližně 1000 °C
CaCO3
→ CaO
+ CO2
U dokonale čistého uhličitanu vápenatého a po úplném vyžíhání může být dosaženo maximální
redukce hmotnosti 44 % - v praxi to ovšem nebývá případem.
V technice je tento proces nazýván pálení vápna.
1...,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127 129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,...193
Powered by FlippingBook