C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 156

154
© Didaktik s.r.o.
Pouze jeden vede elektrický proud
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• křížová svorka
• držák elektrod
• 2 uhlíkové elektrody
• 3 kabely
• napájecí zdroj
• žárovka + objímka žárovky
• kádinka 150 ml
• ethanol (ethylalkohol) C2H5OH
• 3 M roztok hydroxidu sodného
(louh sodný)
NaOH, (přibližně 10,5 % roztok)
Bezpečnostní upozornění:
Louh sodný nesmí přijít do styku s pokožkou a očima; použijte
ochranné brýle.
Provedení :
• Sestavte uspořádání pokusu podle obrázku. Měli byste zjistit, zdali ethanol a louh sodný
vedou elektrický proud.
• Přidejte do čisté a suché kádinky 60 ml ethanolu a na napájecím zdroji nastavte střídavé
napětí 3 V - pozorujte žárovku.
• Postupujte stejně s louhem sodným.
Výsledek :
U ethanolu žárovka nesvítí; u louhu sodného žárovka svítí.
Ethanol vytvářejí molekuly; protože nejsou k dispozici žádné pohyblivé ionty, nevede ethanol
elektrický proud.
Hydroxid sodný se ve vodném roztoku rozpadá na kationty Na+ a anionty OH-; volně pohyblivé
ionty způsobují elektrickou vodivost.
1...,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155 157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,...193
Powered by FlippingBook