C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 187

185
© Didaktik s.r.o.
Jak tvrdá je voda ?
Materiál
• 3 zkumavky
• stojan na zkumavky
• gumová zátka na zkumavku
• střička
• kapací pipeta
• 0,5 M roztok šťavelanu (oxalátu)
amonného
(NH4)2C2O4 • H2O (přibližně 6 %
roztok)
v destilované vodě
• destilovaná voda
• vápenná voda
Bezpečnostní upozornění:
Roztok šťavelanu (oxalátu) amonného nepipetujte ústy; šťavelany
(oxaláty) jsou jedovaté.
Provedení :
• Do stojanu na zkumavky postavte 3 zkumavky. Do první zkumavky přidejte přibližně 4 cm
destilované vody; do druhé zkumavky 4 cm vody z vodovodu a do třetí zkumavky 4 cm
vápenné vody.
• Přidejte do každé zkumavky ještě přibližně 10 kapek roztoku šťavelanu (oxalátu) amonného.
• Uzavřete každou zkumavku gumovou zátkou a protřepejte; pozorujte změny ve zkumavkách.
Výsledek :
Ve zkumavce 1 nedošlo k žádným změnám; ve zkumavce 2 lez pozorovat mírný zákal; obsah
třetí zkumavky je silně zakalen.
Tloušťka sraženiny závisí na „tvrdosti vody“. Vznikající sraženina je složena ze šťavelanu
(oxalátu) vápenatého - CaC2O4 • H2O. Šťavelany (oxaláty) jsou soli kyseliny šťavelové (kyseliny
ethandiové) - (COOH)2.
Ve vodě z vodovodu jsou rozpustné látky jako hydrogenuhličitan vápenatý - Ca(HCO3)2,
hydrogenuhličitan hořečnatý - Mg(HCO3)2, síran vápenatý - CaSO4. Voda, která obsahuje větší
množství těchto látek, se nazývá „tvrdá voda“.
1...,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186 188,189,190,191,192,193
Powered by FlippingBook