C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 28

26
© Didaktik s.r.o.
Výsledek :
Směs hoří velmi prudce a za silného světelného jevu.
Částečky popelu jsou rozvířeny.
Už v reakčním produktu můžeme rozpoznat černé částečky.
Ve filtru zůstane po přefiltrování černá látka.
Práškový hořčík reaguje po zapálení s práškovým uhličitanem vápenatým podle následující
rovnice:
uhličitan vápenatý + hořčík → oxid vápenatý
+ oxid hořečnatý + uhlík
CaCO3
+ 2 Mg
→ CaO
+ 2 MgO
+ C
Při pokropení kyselinou solnou se rozpustí oxid vápenatý a oxid hořečnatý (uhlík je v kyselině
solné nerozpustný).
oxid hořečnatý + kyselina solná → chlorid hořečnatý + voda
MgO
+
2 HCl
→ MgCl2
+ H2O
oxid vápenatý + kyselina solná → chlorid vápenatý
+ voda
CaO
+ 2 HCl
→ CaCl2
+ H2O
• Po ukončení kypění přefiltrujte do kádinky
(použijte kelímkové kleště); pozorujte usa-
zeninu ve filtru.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...193
Powered by FlippingBook