C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 35

33
© Didaktik s.r.o.
Výsledek :
Ve studené vodě se lépe rozpouští chlorid sodný než dusičnan draselný. Při zahřátí se zcela
rozpustí dusičnan draselný, zatímco usazenina chloridu sodného zůstane na dně i při 80 °C.
Rozpustnost solí ve vodě je závislá na teplotě; většinou vzrůstá s přibývající teplotou.
Rozpustnost chloridu sodného a dusičnanu draselného ve vodě při různých teplotách:
10 g vody rozpustí .............. g látky
10 °C 40 °C 80 °C
chlorid sodný
3,57
3,63
3,81
dusičnan draselný 2,1
6,39
16,9
Poznámka:
Roztok dusičnanu draselného a usazeninu může učitel opět odpařit na pískové lázni - zpětné
získání.
Zápis permanentním popisovačem na zkumavkách může být lihem snadno odstraněn.
• Při každém zvýšení teploty o 10 °C odeberte
chňapkou zkumavky z kádinky a potřepejte
jimi - věnujte přitom pozornost množství
usazeniny na dně jednotlivých zkumavek.
• Při dosažení 80 °C uzavřete kahan.
• Odeberte chňapkou zkumavky z horké vody
a postavte je do kádinky 250 ml naplněné ze
2/3 studenou vodou.
• Pozorujte procesy (krystalizaci) v obou
zkumavkách - všímejte si především množství
usazeniny na dně zkumavek.
• Protože se studená voda relativně rychle
ohřeje, můžete vodu po několika minutách
opět vyměnit za studenou.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...193
Powered by FlippingBook