C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 40

38
© Didaktik s.r.o.
Výsledek :
Červená fronta se pohybuje rychleji než žlutá fronta.
Vodíkové kationty H3O+ (dříve hydroxoniové kationty) jsou přitahovány katodou (- pól) a
způsobují červené zabarvení roztoku červeného zelí.
Hydroxidové anionty OH- jsou přitahovány anodou (+ pól) a způsobuji žluté zabarvení roztoku
červeného zelí (indikátor pro kyseliny a zásady).
Rychlost vodíkových kationtů je větší než rychlost hydroxidových aniontů.
Slovo „ionty“ je odvozeno z řeckého slova ienai = jít, cestovat.
Poznámka:
Vata může být z U-trubice odstraněna pomocí drátěného háčku.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...193
Powered by FlippingBook