C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 42

40
© Didaktik s.r.o.
Obrat
Materiál
• stativ
• křížová svorka
• držák elektrod
• napájecí zdroj
• 2 kabely
• 2 uhlíkové elektrody
• kádinky 150 ml
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• skleněná tyčinka
• 1 M roztok síranu měďnatého
CuSO4, (přibližně 14 % roztok)
• 3 M kyselina sírová
H2SO4, (přibližně 25 % roztok)
• smirkový papír
Bezpečnostní upozornění:
Kyselinu sírovou odpipetujte pomocí pipetovacího balonku; použijte
ochranné brýle.
Provedení :
• Do kádinky 100 ml nalijte roztok síranu měďnatého a měřicí pipetou přidejte ještě 5 ml
kyseliny sírové. Míchejte skleněnou tyčinkou.
• Držákem elektrod připevněte obě uhlíkové elektrody tak, aby byly elektrody ponořeny
přibližně 3 - 4 cm do roztoku.
• Nastavte stejnosměrné napětí 12 V a zapněte napájecí zdroj (zásuvka).
• Po několika minutách se katoda (- pól) pokryje mědí. Přestrčením kabelů zaměňte na
napájecím zdroji + pól za - pól (přepólování). Elektrolyzujte ještě několik minut a pozorujte
procesy na obou elektrodách.
Výsledek :
Na katodě se vylučuje měď; na anodě je možné pozorovat vyvíjení plynu. Po přepólování se
měď uvolňuje od katody, která se nyní stala anodou. Na „nové“ katodě se vylučuje měď.
Síran měďnatý disociuje na pozitivní kationty Cu2+ a negativní anionty SO42-.
Katoda: Měďnaté kationty jsou přitahovány katodou a přijímají 2 elektrony; vzniká kovová měď:
Cu2++ 2 e- → Cu
Anoda: Odevzdáním elektronů se vytváří SO4, které reaguje s vodou za vytváření kyseliny
sírové a kyslíku:
SO42-
→ SO4 + 2 e-
Poznámka:
Po ukončení pokusu očistěte uhlíkové elektrody smirkovým papírem.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...193
Powered by FlippingBook