C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 43

41
© Didaktik s.r.o.
Změna pólů
Materiál
• stativ
• 2 křížové svorky
• univerzální svorka
• držák elektrod
• 2 niklové elektrody
• 2 kabely
• U-trubice
• kapací pipeta
• kádinka 100 ml
• skleněná tyčinka
• 1 M roztok síranu sodného
Na2SO4, (přibližně 13 % roztok)
• fenolftaleinový roztok
• vata
• drátěný háček
Bezpečnostní upozornění:
žádné
Provedení :
• Do kádinky nalijte 40 ml roztoku síranu sodného a přidejte přibližně 10 kapek roztoku
fenolftaleinu. Zamíchejte skleněnou tyčinkou.
• Pomocí drátěného háčku nacpěte do U-trubice malý chomáček vaty.
• Upněte U-trubici ve stativu a naplňte ji až těsně pod obě nástavné trubice roztokem síranu
sodného.
• Připevněte obě niklové elektrody držákem elektrod tak, aby byly elektrody ponořeny přibližně
3 - 4 cm do roztoku.
• Nastavte stejnosměrné napětí 12 V a zapněte napájecí zdroj (zásuvka).
• Poté co nastane na straně katody silné zbarvení (často už po přibližně 30 sekundách),
zaměňte na napájecím zdroji přestrčením kabelů + pól za - pól (přepólování).
• Elektrolyzujte nyní, dokud předtím vzniklá barva zcela nezmizí.
Výsledek :
Po krátké době se roztok v oblasti katody zbarví červeně. Po přepólování zmizí červená barva a
kapalina s v „nové katodové oblasti“ zbarví červeně.
Síran sodný disociuje na pozitivní sodíkové kationty Na+ a negativní síranové anionty SO42-.
Katoda: Vzniká vodík a louh sodný - zásaditá reakce (červené zbarvení indikátoru).
Anoda: Na anodě vzniká kyslík a kyselina sírová - kyselá reakce.
Po přepólování byla zásada vznikající kyselinou neutralizována.
Poznámka:
Vatu odstraňte drátěným háčkem.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...193
Powered by FlippingBook