C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 44

42
© Didaktik s.r.o.
Projev rozpouštění
Materiál
• stativ
• křížová svorka
• držák elektrod
• měděná elektroda
• 2 kabely
• napájecí zdroj
• kádinka 250 ml
• 1 M roztok síranu měďnatého
CuSO4, (přibližně 14 % roztok)
• smirkový papír
• mosazný plech
Bezpečnostní upozornění:
žádné
Provedení :
• Do kádinky 200 ml nalijte roztok síranu měďnatého. Držákem elektrod připevněte měděnou
elektrodu a pásek mosazného plechu tak, aby byly ponořeny do roztoku přibližně 3 - 4 cm.
Spojte měděnou elektrodu s pólem - a mosazný plech s pólem +.
• Nastavte stejnosměrné napětí 3 V a zapněte napájecí zdroj (zásuvka).
• Elektrolyzujte po dobu 15 minut; pozorujte obě elektrody.
Výsledek :
Na měděné elektrodě se v dalším průběhu vyloučila měď. Mosazný plech se částečně rozpustil
(je tenčí; okraje jsou částečně zaobleny).
Katoda: Měděné kationty jsou přitahovány katodou a přijímají 2 elektrony; vzniká kovová měď:
Cu2++ 2 e- → Cu
Anoda: Na anodě přecházejí měděné a zinkové kationty do roztoku:
Cu → Cu2+ + 2 e-
Zn →
Zn2+ + 2 e-
Měď je vylučována na katodě, zinek zůstává v roztoku (protože bylo použito nízké napětí).
Podobným způsobem se v technice získává takzvaná „elektrolytická měď“.
Poznámka:
Po pokusu katodu opatrně očistěte smirkovým papírem.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...193
Powered by FlippingBook