C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 45

43
© Didaktik s.r.o.
Ozdobný klíč
Materiál
• stativ + stativová stěna
• křížová svorka
• držák elektrod
• 2 kabely
• napájecí zdroj
• uhlíková elektroda
• krokodýlková svorka
• kádinka 100 ml
• kádinka 150 ml
• skleněná tyčinka
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• 1 M roztok síranu měďnatého
CuSO4, (přibližně 14 % roztok)
• 3 M kyselina sírová
H2SO4, (přibližně 25 % roztok)
• 4 M kyselina chlorovodíková
(kyselina solná) HCl, (přibližně 14 %
roztok)
• klíč
• měděný drát
• ochranné brýle
Bezpečnostní upozornění:
Kyselinu sírovou odpipetujte pomocí pipetovacího balonku; použijte
ochranné brýle.
Provedení :
• Do menší kádinky nalijte přibližně 60 ml kyseliny sírové a ponořte do kyseliny na krátkou dobu
část klíče. Opláchněte klíč vodou; již se očištěné části klíče nedotýkejte.
• Do kádinky 150 ml nalijte 100 ml roztoku síranu měďnatého a přidejte měřicí pipetou ještě 5
ml kyseliny sírové. Míchejte skleněnou tyčinkou.
• Upevněte klíč měděným drátem a krokodýlkovou svorkou na držáku elektrod tak, aby byla
očištěná část klíče ponořena do roztoku síranu měďnatého.
• Připevněte nyní také do držáku uhlíkovou elektrodu.
• Spojte uhlíkovou elektrodou s pólem + a klíč s pólem -.
• Nastavte stejnosměrné napětí 3 V a zapněte napájecí zdroj (zásuvka).
• Elektrolyzujte přibližně 5 minut a pozorujte potom klíč; všimněte si vývoje plynu na anodě.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...193
Powered by FlippingBook