C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 56

54
© Didaktik s.r.o.
Získání vodíku
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• křížová svorka
• univerzální svorka
• kahan
• 2 zkumavky
• stojan na zkumavky
• skleněná trubice (2)
• špachtle
• skleněná tyčinka
• střička
• provrtaná gumová zátka na zkumavky
• pinzeta
• práškové železo Fe
• glycerin
• křemičitý písek
• skelná vata
Bezpečnostní upozornění:
žádné
Provedení :
• Do suché zkumavky přidejte přibližně 2 cm křemičitého písku. Navlhčete písek tak, aby byl
vlhkosti průchozí (neměl by odolat vodě). Posuňte pomocí skleněné tyčinky malý chomáček
skelné vaty do zkumavky až ke křemičitému písku. Upněte zkumavku vodorovně a doprostřed
přidejte 2 špachtle práškového železa. Posuňte druhý chomáček skelné vaty do zkumavky až
těsně k práškovému železu a uzavřete zkumavku gumovou zátkou a zahnutou trubicí.
• Na volný konec zahnuté trubice posaďte druhou zkumavku. Nejdříve zahřívejte zkumavku
rovnoměrně, a potom velmi prudce zahřejte práškové železo ve zkumavce nesvítícím
(oxidačním) plamenem.
• Občas kahanem opatrně pohybujte v místě navlhčeného křemičitého písku, dokud se
neuvolní vodní páry. Opakujte toto několikrát.
• Sejměte zkumavku ze zahnuté trubice a proveďte zkoušku na třaskavý plyn ve svítící
(redukční) části plamenu. Tento postup můžete zopakovat ještě jednou.
• Zkouška na třaskavý plyn: Uzavřete zkumavku palcem; držte zkumavku otvorem nahoru a
přibližte ji k plameni kahanu; teprve u plamene sejměte palec. Co jste zjistili?
Výsledek :
Při zkoušce na třaskavý plyn lze uslyšet mírnou explozi nebo hvízdavý zvuk (podle množství
vodíku obsaženého ve zkumavce).
Vodní pára je v žáru redukována práškovým železem. Vzniká oxid železnato-železitý a plynný
vodík.
3 Fe + 4 H2O → Fe3O4
+ 4 H2
Voda vnímaná chemicky
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...193
Powered by FlippingBook