C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 66

64
© Didaktik s.r.o.
Výbuch prachu
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• kahan
• špachtle
• skleněná trubice (2)
• gumová hadice 30 cm
• suchá mouka
• 2 kusy papíru (DIN A5)
Bezpečnostní upozornění:
Naproti výfukového otvoru nesmějí stát žádné osoby.
Provedení :
• Přeložte jeden z obou papírových kusů a dejte na něj 2 - 3 špachtle suché mouky. Na kratší
konec skleněné trubice nastrčte gumovou hadici a delší konec naplňte moukou (podložte
papírem).
• Zapalte kahan a přidržujte skleněnou trubici tak, aby byl její otvor vzdálen několik centimetrů
od plamene kahanu.
• Dbejte na to, aby ve směru foukání nestála žádná osoba.
• Foukněte nyní krátce a dlouze do gumové hadice; pozorujte.
Výsledek :
Moučný prach v plameni kahanu slabě explodoval.
Leží-li částečky mouky těsně při sobě, nehoří. Ve směsi s atmosférickým kyslíkem a díky
zvětšenému povrchu dochází k velmi rychlému spalování.
Ve mlýnech nebo v uhelných dolech dochází někdy kvůli rozvířené mouce, resp. uhelnému
prachu k takzvaným prašným explozím.
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...193
Powered by FlippingBook