C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 82

80
© Didaktik s.r.o.
Zásaditý vodič ?
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• křížová svorka
• držák elektrod
• 2 uhlíkové elektrody
• 3 kabely
• napájecí zdroj
• žárovka + objímka žárovky
• kádinka 150 ml
• 3 M roztok hydroxidu sodného
(louh sodný) NaOH,
(přibližně 10,5 % roztok)
• 3 M roztok hydroxidu draselného
(louh draselný) KOH, (přibližně 15 %
roztok)
Bezpečnostní upozornění:
Louh sodný a louh draselný nesmí přijít do styku s pokožkou a
očima; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Sestavte uspořádání pokusu podle obrázku. Měli byste zjistit, zdali zásady vedou elektrický
proud.
• Naplňte kádinku přibližně z poloviny louhem sodným a nastavte napětí 3 V ~ (pokud by
žárovka svítila velmi slabě nebo vůbec nesvítila, tak nastavte napětí 6 V ~) - pozorujte
žárovku.
• Postupujte stejně s louhem draselným.
Výsledek :
V obou případech žárovky svítí.
Hydroxidy kovů se ve vodném roztoku rozkládají na kationty kovu (Na+, K+) a hydroxidové
anionty (OH-). Ionty jsou volně pohyblivé a podmiňují proto elektrickou vodivost (přenášení
náboje).
Intenzita jasu žárovky může být rozdílná (závisí např. na koncentraci, druhu zásady a vzdálenosti
mezi oběma uhlíkovými elektrodami).
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...193
Powered by FlippingBook