C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 85

83
© Didaktik s.r.o.
Nejen pro rentgenové účely
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• stojan na zkumavky
• 3 zkumavky
• střička
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• 1 M kyselina sírová
H2SO4, (přibližně 10 % roztok)
• 1 M roztok síranu měďnatého
CuSO4, (přibližně 14 % roztok)
• 1 M roztok chloridu sodného
Na2SO4, (přibližně 13 % roztok)
• 1 M roztok chloridu barnatého
BaCl2, (přibližně 18 % roztok)
• bílý papír (DIN A4)
Bezpečnostní upozornění:
Odpipetujte pouze pomocí pipetovacího balonku; chlorid barnatý je
jedovatá látka; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Do stojanu na zkumavky postavte 3 zkumavky. Do první zkumavky přidejte 3 ml kyseliny
sírové, do druhé zkumavky 3 ml roztoku síranu měďnatého a do třetí zkumavky 3 ml roztoku
síranu sodného - mezi tím pokaždé očistěte měřicí pipetu.
• Přidávejte nyní po řadě do zkumavek po 2 ml roztoku chloridu barnatého; pozorujte.
Výsledek :
Ve všech třech zkumavkách se tvoří sraženina.
U sraženiny se jedná o síran barnatý. Důkaz síranu má význam v analytické chemii (síran
barnatý je ztěžka rozpustný ve vodě).
V lékařství se síran barnatý používá jako kontrastní prostředek při rentgenovém vyšetření
žaludku a střeva.
kyselina sírová + chlorid barnatý → síran barnatý
+ kyselina solná
H2SO4
+ BaCl2
→ BaSO4 + 2 HCl
síran měďnatý + chlorid barnatý → síran barnatý
+ chlorid měďnatý
CuSO4
+ BaCl2
→ BaSO4
+ CuCl2
síran sodný
+ chlorid barnatý → síran barnatý
+ chlorid sodný
Na2SO4
+ BaCl2
→ BaSO4
+ 2 NaCl
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...193
Powered by FlippingBook