C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 94

92
© Didaktik s.r.o.
Továrna na sádru
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• kádinka 150 ml
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• kapací pipeta
• špachtle
• střička
• hydroxid vápenatý
(hašené vápno)
• Ca(OH)2
• 1 M kyselina sírová
H2SO4, (přibližně 10 % roztok)
• bílý papír (DIN A5)
• šťáva z červeného zelí
Bezpečnostní upozornění:
Odpipetujte jen za pomocí pipetovacího balonku; použijte ochranné
brýle.
Provedení :
• Do kádinky přidejte 2 špachtle hydroxidu vápenatého a střičkou přibližně 20 ml vody.
• Pohybem kádinkou připravte suspenzi vápenného mléka.
• Postavte kádinku na bílý papír a přidejte několik mililitrů šťávy z červeného zelí - pozorujte.
• Přikapávejte nyní do kádinky pomalu kyseliny sírovou a tu a tam kádinku naklopte za účelem
promíchání.
• Ukončete přikapávání poté, co nastal barevný přechod; pozorujte a věnujte pozornost
zejména usazenině - chvíli vyčkejte, zdali nenastanou ještě nějaké změny.
Výsledek :
Při přidání šťávy z červeného zelí k suspenzi vápenného mléka jsme mohli pozorovat zelené
zbarvení.
Po přidání kyseliny sírové změnila kapalina barvu na růžovou.
Táž usazenina může zůstat zelená nebo eventuálně také zmodrat - závisí na koncentraci.
Přidáním kyseliny sírové se emulze vápenného mléka v kapalině nad usazeninou neutralizovala.
Usazenina skládající se z hydroxidu vápenatého a sádry neodpovídá stejné koncentraci jako
kapaliny - proto jiné barvy.
Červené zelí slouží jako indikátor.
kyselina sírová + hydroxid vápenatý → voda + síran vápenatý (sádra)
H2SO4
+ Ca(OH)2
→ 2 H2O + CaSO4
1...,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,...193
Powered by FlippingBook