DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 43

© 2013 Didaktik s.r.o.
42
29. Lom světla na hranolu
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Modelové těleso hranol
1
Zdroj napětí
1
Clona s 1 štěrbinou
2
Vodič
1
Pravítko
1
Centrofix smývatelný
Pokus 29.1
Podle příslušných nákresů postavíme pravoúhlý - rovnoramenný hranol. Nejprve uvidíme probíhající lomy na obou
lámajících se hranách a částečné odrazy. Označíme-li na rozhraních oba body dopadu světelného paprsku,
nakreslíme obrys hranolu a načrtneme polohu obou kolmic, můžeme ukázat lom ke kolmici na přechodu od opticky
řidšího k opticky hustšímu a v opačném případě lom od kolmice.
Hranol pak otočíme v naznačeném směru. Zářivost částečně odražených paprsků stoupne, zlomený paprsek
poputuje dolů; celkové odchýlení (deviace) stoupne. Mezní případ u čárového světelného dopadu je dosažen.
Pokus 29.2.
Optický hranol opět uvedeme do výchozí polohy, avšak otočíme jiným směrem. Lomený světelný paprsek přitom
putuje tak dlouho nahoru, až nastane symetrický průchod světla: probíhající světelný paprsek v optické hranolu stojí
pravidelně k úhlové symetrále lomeného úhlu. Při dalším otočení se zvětší deviace, až nastane druhý mezní případ,
čárovým výstupem světelného paprsku.
Upozornění
: při přiblížení se k druhému meznímu případu nastane spektakulární rozklad bílého světla.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...78
Powered by FlippingBook