Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 16

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
14
Pokus 3 : Měření útlumu způsobeného zahnutím vlákna
Úvod
V případě, že je vlákno zahnuté dochází k tomu, že se úhel dopadu paprsků na
rozhraní mezi jádrem a pláštěm změní a v důsledku toho mohou být některé paprsky
vyzařovány mimo optické vlákno. Ohyb vlákna ovlivňuje ztráty způsobné
vyzařováním a vzrůstem ztenčení, protože úhel dopadu klesne na velmi malou
hodnotu a nemůže dosáhnout úroveň úplného odrazu. Proto je při instalaci kabelové
sítě nevyhnutné udržovat dostatečně široké ohyby vláken.
Cíl práce
Demonstrace útlumu vzrůstu vysílané světelné energie způsobené ohybem vlákna.
Pomůcky
Hlavní panel vysílače, hlavní panel přijímače, analogový přijímač, analogový vysílač, potenciometr, optické vlákno,
multimetr, ohybové válce.
Postup
1. Zasuňte analogový vysílač do zásuvky 3 a potenciometr do
zásuvky 2 na hlavním panelu vysílače tak, jak je to na obrázku.
2. Pomocí optického vlákna zapojte hlavní panel vysílače
k hlavnímu panelu přijímače.
3. Zastrčte analogový přijímač do zásuvky 3 na hlavním panelu
přijímače.
4. Zapojte multimetr k hlavnímu panelu přijímače; zapojte ho
k základu (GND) a k měřicímu bodu (MP2).
5. Zapojte zdroje energie hlavního přijímače i hlavního vysílače do
elektřiny.
6. Měřte vyzařovanou energii P
o
. (Nastavte nulovou hladinu
potenciometru na příslušnou hodnotu)
7. Naviňte vlákno kolem ohybových válců (průměr 1 cm, 1.5 cm,
2.0 cm, 2.5 cm) a změřte přenesenou energii P
x.
8. Zopakujte bod 7 alespoň 5-krát. Optické vlákno musí být
k ohybovému válci připevněno velmi pevně.
9. Útlum vypočítejte pomocí vztahu
x
P
P
A
0
log 10
10. Vypracujte graf útlumu v závislosti na poloměru válce s pěti závity.
Otázky
1. Jaký je vliv počtu ovinutí na ztráty způsobené ohybem?
2. Jaký je vliv poloměru válce na ztráty způsobené ohybem?
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...29
Powered by FlippingBook