Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 17

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
15
Pokus 4 : Optické vlákno základem dynamometru
Úvod
V předchozím experimentu jste si ověřili skutečnost, že útlum vlákna je závislý na jeho deformaci. Tento efekt může být
použit při zkonstruování dynamometru. Tento přístroj slouží k měření síly působící na optické vlákno a může být také
použit k měření tíhy.
Cíl práce
Demonstrace dynamometru, jehož základem je optické vlákno.
Pomůcky
Hlavní panel vysílače, hlavní panel přijímače, analogový přijímač, analogový vysílač, potenciometr, opláštěné optické
vlákno, multimetr, silové desky, závaží
Postup
1. Zasuňte analogový vysílač do zásuvky 3 a potenciometr do
zásuvky 2 na hlavním panelu vysílače tak, jak je to na obrázku.
2. Zastrčte analogový přijímač do zásuvky 3 na hlavním panelu
přijímače.
3. Provlečte optické vlákno skrz desky, tak jako je to na obrázku.
4. Pomocí optického vlákna zapojte hlavní panel vysílače
k hlavnímu panelu přijímače.
5. Zapojte multimetr k hlavnímu panelu přijímače; zapojte ho
k základu (GND) a k měřicímu bodu (MP2).
6. Zapojte zdroje energie hlavního přijímače i hlavního vysílače
do elektřiny.
7. Měřte vyzařovanou energii P
o
. (Nastavte srovnávací rovinu
potenciometru na příslušnou hodnotu)
8. Zavěste jednu stranu první desky a položte závaží na druhou
stranu druhé desky. Zkontrolujte naměřenou vyzařovanou
energii P
x
.
9. Vypočítejte rozdíly energie mezi P
x
a P
o
. Vyzkoušejte tento
experiment z různě těžkým závažím. Pokaždé nastavte energii na stejnou hodnotu jakou měla poprvé naměřená
Po a jen měňte závaží. Vyvarujte se používání závaží, jež je příliš těžké nebo lehké. Použijte závaží ,jehož
napětí je mezi 0,1V–0,5V. Mezi měřeními se snažte neměnit pozice a velikost ohybu optických vláken.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...29
Powered by FlippingBook