Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 21

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
19
Pokus 6 : Senzor převodu
Úvod
Senzor převodu slouží k usnadnění odhalování změn optického signálu
mezi dvěmi oddělenými optickými konci. Někdy jej také nazýváme
optická brána. Je používána jako počítadlo množství převedených
objektů, a také jako detektor rychlosti a pohybu.
Cíl práce
Demonstrace fungování senzoru převodu.
Pomůcky
Hlavní panel vysílače, hlavní panel přijímače, analogový přijímač,
analogový vysílač, potenciometr, digitální přijímač, opláštěné optické
vlákno, mechanický držák optických vláken s posuvným měřítkem,
multimetr.
Postup
1. Zasuňte analogový vysílač do zásuvky 3 a potenciometr do
zásuvky 2 na hlavním panelu vysílače tak, jak je to na obrázku.
2. Zastrčte analogový přijímač do zásuvky 3 na hlavním panelu přijímače.
3. Spojte hlavní panel vysílače a hlavní panel přijímače optickými vlákny, jejichž opačné konce jsou připevněny
k mechanických držákům na posuvném měřítku.
4. Zapojte multimetr k hlavnímu panelu přijímače; zapojte ho k zemi (GND) a k měřicímu bodu (MP2).
5. Zapojte zdroje energie hlavního přijímače i hlavního vysílače do elektřiny.
6. Do mechanického držáku zapojte konce vláken 5 mm od sebe a na hlavním panelu vysílače nastavte na
potenciometru správnou úroveň signálu.
7. Přejeďte stínítkem prostor mezi oddělenými konci vláken a mezitím pozorujte změny v převedené energii.
8. Vypněte energii na hlavním panelu vysílače,Vyměňte analogový přijímač na hlavním panelu za digitální přijímač.
9. Nastavte úroveň signálu na potenciometru na hlavním panelu vysílače na bod nula (svítí zelená dioda), když je
stínítko mezi konci vláken a na bod jedna, když stínítko chybí. Tímto jsme sestrojili počítadlo, jež zaznamenává
počet objektů procházejících prostorem mezi vlákny.
Otázky
1. Jakým způsobem by mohl být senzor převodu použit pro měření rychlosti, nebo střídavého pohybu (má být
zkoumaný objekt opatřen značkami ?)
2. Jakým způsobem by mohl být senzor použit jako počítadlo procházejících objektů?
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29
Powered by FlippingBook