Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 22

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
20
Pokus 7 : Měření útlumu způsobeného nedokonalým spojením vláken
Úvod
Během převodu se optický signál ztenčuje podél jeho vstupní cesty.
Ztráty, které vznikají v optickém kabelu závisí na typu kabelu a jeho
délce. Jednotka pro velikost ztrát je dB/m; udává ztenčení kabelu délky
1m. Během převodu optického signálu jsou dalšími zdroji ztrát spoje a
konektory. Při spojování optických kabelů je důležité, že konce vláken
jsou spojeny kolmo na sebe a že přední strany (řez) jsou totožné v
parametrech.
Cíl práce
Demonstrace útlumu při nedostatečném spojení vláken a při jejich
oddalování.
Pomůcky
Hlavní panel vysílače, hlavní panel přijímače, analogový přijímač,
analogový vysílač, potenciometr, opláštěné optické vlákno, mechanický
držák optických vláken s posuvným měřítkem, multimetr.
Postup
1. Zasuňte analogový vysílač do zásuvky 3 a potenciometr do zásuvky 2 na hlavním panelu vysílače tak, jak je to
na obrázku.
2. Zastrčte analogový přijímač do zásuvky 3 na hlavním panelu přijímače.
3. Spojte hlavní panel vysílače a hlavní panel přijímače optickými vlákny, jejichž opačné konce jsou připevněny
k mechanických držákům, jež jsou připojeny k posuvnému měřítku.
4. Zapojte multimetr k hlavnímu panelu přijímače; zapojte ho k zemi (GND) a k měřicímu bodu (MP2).
5. Zapojte zdroje energie hlavního přijímače i hlavního vysílače do elektřiny.
6. Umístěte konce vláken připevněných k mechanickému držáku do takové vzdálenosti, aby jste ještě měli signál
a nastavte správnou úroveň signálu pomocí potenciometru na hlavním panelu vysílače.
7. Vlákna k sobě postupně přibližujte vždy o 1 mm a měřte velikost převedené energie Px. Dbejte na to, aby jste
během experimentu vlákna nepřekřížili.
8. Označte naměřenou převedenou energii v případě nulové vzdálenosti vláken jako Po.
9. Vypočítejte ztenčení pomocí vztahu :
x
P
P
A
0
log 10
10. Vypracujte graf závislosti velikosti převedené energie na vzdálenost mezi konci vláken a závislosti útlumu na
stejnou vzdálenost.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29
Powered by FlippingBook