Návod "DZS Elektřina" - page 110

© 2013 Didaktik s.r.o.
108
E 3.13 Úbytek napětí
Materiál :
2 modul připojení
4 modul vedení L
5 modul přímé vedení
6 modul vedení T
2 modul odpor 100 Ω
2 modul odpor 500 Ω
1 voltmetr
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Voltmetr se nejdříve nachází v poloze "A". Jako kombinace
odporů se použijí :
R1
R2
100 Ω
100 Ω
100 Ω
500 Ω
500 Ω
100 Ω
500 Ω
500 Ω
Oba odpory R1 a R2 jsou zapojené sériově. Voltmetr se použije v polohách "A", "B" a "C" a odečtou se naměřené
hodnoty série.
Voltmetr v poloze "A" měří paralelně upadající napětí U1 k odporu R1, voltmetr v poloze "B" měří paralelně upadající
napětí U2 k odporu R2. Voltmetr v poloze "C" měří použité napětí U.
Přivede se napětí U = 10 V. Potom se použijí uvedené kombinace odporů; v každém případě jsou odečítány a
porovnávány úbytky napětí.
Výsledek :
Součet úbytků napětí je stále roven použitému napětí : U = U1 + U2.
Při stejně velkých odporech jsou také úbytky napětí navzájem stejné.
Při různě velkých odporech odpadá na vyšším odporu větší napětí; platí :
U1 : U2 = R1 : R2
1...,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,...215
Powered by FlippingBook