Návod "DZS Elektřina" - page 116

© 2013 Didaktik s.r.o.
114
E 4.2 Spotřebiče jsou v elektrickém obvodu zapojeny paralelně a ne sériově
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L
2 modul přímé vedení
4 modul vedení T
1 modul s objímkou E10
1 modul s objímkou E14
1 miliampérmetr
1 ampérmetr
1 voltmetr
1 žárovka 6V/3W
1 žárovka 6V/0,3W
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Nejdříve je uspořádání pokusu strukturováno podle 1. nákresu zapojení. Obě žárovky jsou zapojeny navzájem
paralelně. Nastaví se napětí 6 voltů, je pozorována zářivost žárovek a intenzita dílčích proudů, které protékají oběmi
žárovkami.
Výsledek :
Žárovkou 6V/3W protéká proud o intenzitě 0,46 A, žárovkou 6V/0,3W proud o intenzitě 0,052 A. Žárovka 6V/3W svítí
světleji než žárovka 6V/0,3W, protože má větší výkon. Celkově protéká proud o intenzitě 0,512 A. Paralelní zapojení
různých spotřebičů v jednom elektrickém obvodu je tedy účelné.
Pokus :
Podle 2. nákresu zapojení jsou nyní obě žárovky zapojeny sériově.
Opět je nastaveno napětí 6 voltů. Je pozorována zářivost žárovek a
intenzita elektrického proudu.
Výsledek :
Protože se u sériového zapojení odpory sečítají, činí celková intenzita
proudu, který oběmi žárovkami protéká, pouze přibližně 50 mA. Přitom
se rozsvítí jenom žárovka 6V/0,3W, druhá žárovka nesvítí.
Poznámka :
Aby byla v tomto případě obzvláště zdůrazněna nesmyslnost sériového zapojení, může se žárovka 6V/0,3W nahradit
modulem přímého vedení. Ihned se v tomto případě světle rozsvítí žárovka 6V/3W.
1...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,...215
Powered by FlippingBook