Návod "DZS Elektřina" - page 13

© 2013 Didaktik s.r.o.
11
Doporučené příslušenství :
DE700-1M DIAN 350
Tento moderní přístroj umožňuje měřit stejnosměrná i
střídavá napětí, stejnosměrné i střídavé proudy a odpory. Proud a
odpor je možné měřit v jedenácti rozsazích, napětí v devíti
rozsazích .
Indikaci měřené hodnoty je možno volit buď analogovou
(odečítá se ze stupnic 0-10, nebo 0-3), digitální (odečítá se na
3 1/2 místném displeji), případně je možno volit oba způsoby
indikace současně. Při měření stejnosměrných proudů a napětí s
pomalu se měnící polaritou je možné volit analogovou indikaci se
střední klidovou polohou ručky. Vyučující má možnost odečítat
měřené hodnoty z digitálního displeje na zadní stěně přístroje.
P3130-2B Univerzální napájecí zdroj
Univerzální napájecí zdroj poskytuje střídavé napětí
(pevné hodnoty 6V a 12V; regulovatelné 0÷25V; obě při
velikosti proudu 6A) a stejnosměrné napětí (regulovatelné
0÷15V při velikosti proudu 1A a regulovatelné 0÷20V při
velikosti proudu 6A).
Přístroj se po připojení k sítí 220V/50 Hz (přívodní
kabel je dodáván s přístrojem) zapíná a vypíná vypínačem,
který je umístěn na zadním čelu přístroje v blízkosti síťové
zástrčky. Volba střídavého či stejnosměrného napětí je
určována přepínačem
[1]
(AC - střídavé napětí, DC - stejnosměrné napětí). Napětí lze odebírat ze zdířek :
[2]
(6V
AC),
[3]
(12V AC),
[4]
(0÷15V DC),
[5]
(0÷25V AC),
[6]
(0÷20V DC).
Velikost napětí odebíraného ze zdířek
[4]
lze regulovat ovládacím prvkem
[7]
, přičemž hodnota je uvedena na
displeji
[8]
. Obdobně je tomu pro zdířky
[5]
a
[6]
, kde napětí nastavujeme pomocí ovládacího prvku
[9]
a velikost
napětí lze přečíst na displeji
[10]
.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...215
Powered by FlippingBook