Návod "DZS Elektřina" - page 130

© 2013 Didaktik s.r.o.
128
E 5.3 Princip galvanických zdrojů napětí
Materiál :
4 modul vedení L
1 modul vedení L přerušené
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
1 voltmetr
2 držák se zástrčným kolíkem
1 nádobka na elektrolýzu
2 zinkové elektrody
2 měděné elektrody
1 kádinka, 250 ml
spojovací vodiče
destilovaná voda
petrolej
malinová šťáva
5%-ní roztok octu
Pokus :
Je zkoumáno, za jakých podmínek může být dosaženo napětí chemickou cestou. Uspořádání pokusu je odpovídající
nákresu zapojení. Stolík se zástrčnými kolíky se zastrčí do modulu vedení přerušeného. Nejdříve se nádobka na
elektrolýzu důkladně vypláchne destilovanou vodou a postaví se na modul se stolíkem. Držáky se zástrčným kolíkem
se zastrčí do modulu vedení L přerušeného a nejdříve se do nich upnou měděné elektrody.
Jako elektrolyt se postupně použijí destilovaná voda, malinová šťáva a petrolej, tedy kapaliny, které nevedou
elektrický proud. Tuto skutečnost ukázaly již předešlé pokusy. Jako kombinace elektrod se použijí elektrody měď -
měď, zinek - zinek a měď - zinek.
Výsledek :
Je-li elektrolytem elektricky nevodivá kapalina, nevzniká v žádném případě elektrická potenciální diference mezi
elektrodami.
Pokus :
Při stejných kombinacích elektrod jako u předcházejícího pokusu se použije jako elektrolyt elektricky vodivá kapalina,
jmenovitě 5%-ní roztok octu.
Výsledek :
Zatímco u elektrod ze stejných materiálů nevzniká žádná potenciální diference, vzniká u kombinace měď - zinek
napětí přibližně 0,5 V.
Zdroj elektrického napětí existuje, jestliže se ponoří do elektrolytu dvě elektrody z rozdílného materiálu.
1...,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129 131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,...215
Powered by FlippingBook