Návod "DZS Elektřina" - page 131

© 2013 Didaktik s.r.o.
129
E 5.4 Měření napětí osciloskopem
Materiál :
2 modul připojení
1 modul vedení L přerušené
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
2 držák se zástrčným kolíkem
1 nádobka na elektrolýzu
2 měděné elektrody
2 zinkové elektrody
1 kádinka, 250 ml
spojovací vodiče
osciloskop
destilovaná voda
5%-ní roztok octu
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Stolík se zástrčnými kolíky se zastrčí do modulu vedení
přerušeného. Nejdříve se nádobka na elektrolýzu důkladně vypláchne destilovanou vodou a postaví se na modul se
stolíkem. Držáky se zástrčným kolíkem se zastrčí do modulu vedení L přerušeného a nejprve se upnou měděné
elektrody.
Nejdříve se uvede osciloskop do provozu nastavením vypínače "POWER" na "ON".
Potom se provedou následující body :
nastavit vypínač "SOURCE" na "LINE",
nastavit vypínač "MODE" na "CH A",
nastavit volicí spínač "AC-GND-DC" na "DC",
nastavit vypínač "VOLT/DIV" na 0,2, nastavit malý otočný knoflík na "Cal." (otočný knoflík zajistit)
nastavit vypínač Sweeptime na 1 ms, červený otočný knoflík na "CHB" (zajistit), nastavit otočným knoflíkem
polohu elektronového paprsku (zelená čára) do osy x.
Otočnými knoflíky "Intensity" a "Focus" se nastaví jasnost a ostrost. Vzniká-li stejnosměrné napětí, posune se
elektronový paprsek podle polarity buď nahoru nebo dolů. Při nastavení 0,2 znamená posun elektronového paprsku o
jeden řádek (dělení) paralelně k ose x, že je použito napětí 0,2 V.
Pokusy se provádějí jako u pokusu E 5.3 osciloskopem jako měřicím přístrojem napětí.
Výsledek :
Pouze u rozdílných elektrod a elektricky vodivé kapaliny jako elektrolytu vznikají napětí. Napětí mezi měděnou a
zinkovou elektrodou u 5%-ního roztoku octu jako elektrolytu činí tentokrát přibližně 4,4 V.
Osciloskop měří napětí přesněji než voltmetr.
1...,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,...215
Powered by FlippingBook