Návod "DZS Elektřina" - page 148

© 2013 Didaktik s.r.o.
146
E 6.7 Model zdvihacího magnetu
Materiál :
2 modul připojení
2 modul přímé vedení
3 modul vedení L
1 modul pro cívku
1 cívka 800 závitů (11 mH/2A)
1 U-jádro se spojkou
1 ampérmetr 1 A =
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
kancelářské sponky
hřebíky
Cíl :
Funkční princip zdvihacího magnetu.
Konstrukce :
Podle nákresu.
U-jádro se vloží shora do cívky. U všech pokusů se kancelářské sponky (a ostatní přídržný materiál) přibližují rukou k
spodnímu konci cívky.
Pokus 1 :
Použije se stejnosměrné napětí a navyšuje se tak, aby byla naměřena intenzita elektrického proudu I=0,5 A.
Výsledek :
Kancelářské sponky a hřebíky, avšak obzvláště spojka, se přichytávají pevně na jádře. Odpojí-li se napájecí napětí,
spadnou některé kancelářské sponky, popř. hřebíky na zem, některé však zůstanou přichycené.
Také spojka zůstane po odpojení kvůli remanenci viset.
Poznámka :
V praxi například odpadne vlastní vahou po odpojení kovový šrot.
Pokus 2 :
Při stejné konstrukci pokusu je napájena cívka střídavým napětím.
Výsledek :
Na rozdíl od předcházejícího pokusu vibrují kancelářské sponky, hřebíky a spojka. Indikují tím střídavé magnetické
pole. Položí-li se na jádro spojka, tak poklesne intenzita elektrického proudu kvůli zvýšenému indukčnímu odporu
cívky.
1...,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,...215
Powered by FlippingBook