Návod "DZS Elektřina" - page 15

© 2013 Didaktik s.r.o.
13
Základní pokusy dle školských osnov
6. ročník
6/142 Jednoduchý elektrický obvod
Materiál :
2 modul baterie 1,5 V (2)
1 modul vypínač (2)
5 modul přímé vedení (1)
4 modul vedení L (1)
1 modul s objímkou E10 (2)
1 žárovka E10 2,5V/0,2A
Jaké jsou podmínky pro průchod proudu jednoduchým elektrickým obvodem?
Zapojení :
Pro první pokus nahradíme vypínač i oba zdroje přímým vedením. Do modulu s objímkou E10
zašroubujeme žárovku 2,5V/0,2A.
1. Pokus :
V obvodu, který tvoří jen žárovka a vodiče není splněna 1. podmínka, žárovka nesvítí.
2. Pokus :
Místo dvou přímých vedení vložíme zdroje s monočlánky. Žárovka se rozsvítí, jsou splněny všechny
podmínky pro průchod elektrického proudu.
3. Pokus :
Modul s přímým vedením nahradíme vypínačem. Průchod proudu můžeme ovládat tím, že měníme
druhou podmínku vedení elektrického proudu.
4. Pokus :
Zaměňujeme přímé moduly, které v zapojení zbyly, s dalšími prvky obvodu (žárovkou, vypínačem a
zdrojem). Funkce obvodu nezáleží na pořadí a orientaci, s jakou je zapojena žárovka a vypínač. U zdrojů je důležité,
aby byly zapojeny se stejnou orientací vzhledem ke křivce, kterou obvod tvoří. Zapojíme-li jeden ze zdrojů opačně,
žárovka nesvítí.
Závěr :
Podmínky pro průchod elektrického proudu jednoduchým obvodem :
je zařazen zdroj elektrického proudu (například monočlánek, baterie),
obvod je uzavřen,
obvod obsahuje jen prvky vedoucí elektrický proud,
V jednoduchém obvodu můžeme pořadí jednotlivých součástí libovolně měnit. V obvodu však mohou být zapojeny
prvky, u kterých záleží na orientaci zapojení (například zdroje).
+
1, 5 V
+
1, 5 V
2,5 V/0,2 A
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...215
Powered by FlippingBook