Návod "DZS Elektřina" - page 174

© 2013 Didaktik s.r.o.
172
8. Transformátory
E 8.1 Transformátor stejnosměrného proudu - cívky na jedné ose
Materiál :
2 modul připojení
1 modul přímé vedení
6 modul vedení L
1 modul tlačítko
2 modul pro cívku se snímačem
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
1 voltmetr 10 mV =
1 ampérmetr 10 A =
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Základní pokus pro transformátor. Změna magnetického toku pole indukuje impulz napětí.
Pokus :
Uspořádání pokusu je konstruováno podle nákresu zapojení.
Na primární obvod - sériové zapojení tlačítka, cívky (n = 800 závitů) ve vodorovné poloze a ampérmetru se použije
vyhlazené stejnosměrné napětí 10 voltů.
Sekundární obvod se skládá z cívky (n = 800 závitů) a z voltmetru 10 mV DC. Osy primární a sekundární cívky leží
jedním směrem.
Výsledek :
Uzavře-li se elektrický obvod, tak se v primární cívce vytvoří magnetické pole.
Toto proniká do sekundární cívky a indukuje v ní slabý impulz napětí.
Zůstává-li intenzita elektrického proudu v primárním obvodu konstantní, tak není pozorováno sekundární napětí.
Teprve při přerušení primárního obvodu se opět změní tok pole, v sekundárním obvodu nastane impulz napětí
opačným směrem.
Poznámka :
V provozu stejnosměrného proudu je třeba upřednostnit analogickou ukazovanou hodnotu (displej).
1...,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173 175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,...215
Powered by FlippingBook