Návod "DZS Elektřina" - page 175

© 2013 Didaktik s.r.o.
173
E 8.2 Transformátor stejnosměrného proudu - cívky rovnoose (paralelně)
Materiál :
6 modul vedení L
2 modul připojení
1 modul přímé vedení
1 modul tlačítko
2 modul pro cívku
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
1 voltmetr 10 mV =
1 ampérmetr 10 A =
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Pomůcky :
Základní pokus pro transformátor - cívky rovnoose (paralelně).
Pokus :
Uspořádání pokusu je konstruováno podle nákresu zapojení.
Na primární obvod - sériové zapojení tlačítka, cívky (n = 800 závitů) a ampérmetru se použije vyhlazené napětí 10
voltů.
Sekundární obvod se skládá z cívky (n = 800 závitů) a voltmetru.
Osy primární a sekundární cívky leží paralelně.
Výsledek :
Uzavře-li se elektrický obvod, tak se vytvoří v primární cívce magnetické pole.
Toto proniká do sekundární cívky a indukuje v ní slabý impulz napětí.
Zůstane-li intenzita elektrického proudu v primárním obvodu konstantní, tak není pozorováno sekundární napětí.
Teprve při přerušení primárního obvodu se opět změní tok pole, v sekundárním obvodu nastane impulz napětí
opačným směrem.
1...,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174 176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,...215
Powered by FlippingBook