Návod "DZS Elektřina" - page 177

© 2013 Didaktik s.r.o.
175
E 8.4 Transformátor stejnosměrného proudu s železným jádrem - varianta B
Materiál :
6 modul vedení L
2 modul připojení
1 modul přímé vedení
1 modul tlačítko
2 modul pro cívku
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
2 I-jádro, krátké
2 upínací pásek
1 voltmetr 10 mV =
1 ampérmetr 10 A =
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Zesílení impulzu indukčního napětí pomocí železného jádra.
Pokus :
Uspořádání pokusu je konstruováno podle nákresu zapojení.
Na primární obvod - sériové zapojení tlačítka, cívky (n = 400 závitů) ve vertikálním usměrnění a ampérmetru se
použije vyhlazené stejnosměrné napětí 10 voltů.
Sekundární obvod se skládá z cívky (n = 400 závitů) a voltmetru 10 mV DC.
Osy primární a sekundární cívky leží paralelně.
Do obou cívek se vloží železné jádro a zajistí se pomocí upínacího pásku.
Výsledek :
Uzavře-li se elektrický obvod, tak se vytvoří v primární cívce magnetické pole. Toto proniká do sekundární cívky a
indukuje v ní ve srovnání s pokusem E 8.2 výrazně silnější impulz napětí.
Zůstane-li intenzita elektrického proudu v primárním obvodu konstantní, tak není pozorováno sekundární napětí.
Teprve při přerušení primárního obvodu se opět změní tok pole, v sekundárním obvodu nastane impulz napětí
opačným směrem.
Obě železná jádra zesilují magnetickou hustotu toku pole a tím magnetický tok pole.
Silnější změnou magnetického pole je vyvolán také silnější impulz napětí.
1...,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176 178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,...215
Powered by FlippingBook