Návod "DZS Elektřina" - page 18

© 2013 Didaktik s.r.o.
16
6/153 Tepelné účinky elektrického proudu
Materiál :
1 modul vypínač (2)
2 modul přímé vedení (1)
4 modul vedení L (1)
2 modul vedení přerušené (1)
1 žhavicí spirála (3)
1 zdroj regulovaného stejnosměrného napětí 0-12V/2A
1 zdroj střídavého napětí 10V/10A
Jak se mění teplota vodičů při průchodu elektrického proudu?
Zapojení :
Do modulu s přerušeným vedením zasuneme držák s odporovým drátem ze soupravy „DF elektřina 3“.
K druhému přerušenému vedení připojíme regulovaný stejnosměrný zdroj se zatížitelností alespoň 2 A.
1. Pokus :
Napětí zdroje nastavíme na minimum a sepneme vypínač. Postupně zvyšujeme napětí. Při napětí asi 2
V je možné se hmatem přesvědčit o zahřátí odporového drátu i o tom, že ostatní části obvodu (přívodní vodiče od
zdroje) nejsou zahřáté.
2. Pokus :
Modul s vypínačem nahradíme modulem přímého vedení (vypínač není dimenzován na proudy
s potřebnou velikostí).
Vyměníme stejnosměrný zdroj za zdroj střídavého napětí (regulovatelný, případně alespoň
s možností výběru napětí do 10 V. Zdroj musí mít zatížitelnost alespoň 8 A. Postupně zvyšujeme napětí do hodnoty,
při které začíná spirála z odporového drátu žhnout. V tomto stavu necháme obvod jen minimální dobu, vodiče
v modulech by se mohly po delší době poškodit.
Závěr :
Elektrický proud má tepelné účinky. Různé vodiče se při stejném proudu zahřívají na různé teploty.
zdroj
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...215
Powered by FlippingBook