Návod "DZS Elektřina" - page 180

© 2013 Didaktik s.r.o.
178
E 8.7 Transformátor - frekvenční generátor a osciloskop
Materiál :
4 modul připojení
4 modul vedení L
2 modul pro cívku
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
1 frekvenční generátor
1 dvoukanálový osciloskop
spojovací vodiče
Cíl :
Znázornění a porovnání indukčního napětí osciloskopem.
Pokus :
Konstrukce pokusu je odpovídající nákresu zapojení.
Primární cívka (n = 400 závitů) se spojí s frekvenčním generátorem.
Na tuto cívku se použije obdélníkové (pravoúhlé) napětí o frekvenci f = 0,1 x 1 Hz. Tato frekvence se ukazuje na
kanálu 1 osciloskopu.
Ukáže se světelný bod, který skočí z jedné napěťové hladiny na druhou. Tím se ukážou dvě konstantní stejnosměrná
napětí, která se střídají skokem.
Sekundární cívka (n = 400 závitů) se připojí přímo na kanál 2 osciloskopu.
Světelný bod se přesouvá podél přímek přes displej.
Změní-li se skokem primární napětí, tak vznikne sekundárně impulz napětí, který se na displeji ukáže jako impulz.
Výsledek :
Ze směru změny primárního napětí a směru impulzu napětí je odpočitatelné Lenzovo pravidlo.
Změní-li se primární napětí, tak se v primární cívce změní primární stejnosměrný proud způsobený polem a tím
magnetické pole.
Podle zákona o indukci je v sekundární cívce indukován impulz napětí.
Nastavení osciloskopu :
ChA - DC / ChB - DC / Dual
Sweeptime / Div - 0,5 s
ChA - Volts/Div. 5 / ChB - Volts/Div. 0,5
Frekvenční generátor : 5 x 0,1 Hz
Primární napětí :
Světelný bod skáče mezi oběmi napěťovými hladinami.
Sekundární napětí :
Impulzy napětí vznikají při změně primárního napětí (primárního
proudu).
Poznámka :
Směr impulzů napětí je vysvětlitelný z Lenzova pravidla.
1...,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179 181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,...215
Powered by FlippingBook