Návod "DZS Elektřina" - page 182

© 2013 Didaktik s.r.o.
180
E 8.8 Transformátor v provozu střídavého proudu s frekvenčním generátorem a
osciloskopem
Materiál :
4 modul připojení
4 modul vedení L
2 modul pro cívku
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
2 I-jádro, krátké
1 U-jádro se spojkou
2 upínací pásek
1 frekvenční generátor
1 dvoukanálový osciloskop
spojovací vodiče
Cíl :
Sinusové primární napětí generuje sinusové sekundární napětí s opačnou fází.
Pokus :
Konstrukce pokusu je odpovídající nákresu zapojení.
Primární cívka (n = 400 závitů) se opatří železným jádrem a připojí se k frekvenčnímu generátoru. Železné jádro
zajistit pomocí upínacího pásku!
Zvolí se sinusová frekvence - f = 500 Hz. Primární střídavé napětí se ukazuje na kanálu 1 osciloskopu.
Sekundární cívka (n = 400 závitů) se nejdříve připojí bez železného jádra na kanál 2 osciloskopu.
Výsledek :
Sinusové primární napětí generuje sinusový primární proud, který vyvolává měnící se magnetické pole. Toto
magnetické pole způsobí sinusové indukční napětí, které probíhá podle Lorenzova pravidla s opačnou fází k
primárnímu napětí.
Varianty pokusu :
Sekundární cívka s I-jádrem - žádná změna frekvence, vzrůstá amplituda.
Použití U -jádra
- žádná změna frekvence, další vzrůst amplitudy.
Frekvenční generátor :
f = 500 Hz sinus
Osciloskop :
ChA - 5 voltů/Div
ChB - 0,1 voltů/Div - bez sekundárního železného jádra
0,5 voltů/Div se sekundárním železným jádrem
5 voltů/Div s U-jádrem uzavřeným
SweepTime 0,2 ms
Primární cívka stále se železným jádrem
Představu
sekundárního
napětí
ukazuje
Lorenzovo pravidlo.
Vsune-li se sekundárně železné jádro, tak vzroste
amplituda sekundárního napětí.
Ještě silnější vzrůst amplitudy je patrný při použití
uzavřeného U-jádra.
1...,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181 183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,...215
Powered by FlippingBook