Návod "DZS Elektřina" - page 185

© 2013 Didaktik s.r.o.
183
E 8.11 Sekundární napětí a poloha cívek
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul vedení přerušené
4 modul vedení L
1 modul přímé vedení
2 modul pro cívku
1 modul pro cívku s bočním připojením vlevo
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
1 DIAN 350 Demonstrační měřicí přístroj
1 voltmetr 3 V ~
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Nákres A
Nákres B
Cíl :
Poloha os cívek ovlivňuje sekundární napětí
Pokus :
Primární a sekundární obvod je konstruován podle nákresu zapojení.
Použijí se pokaždé cívky s n = 400 závitů.
Obě cívky leží nejdříve paralelně k sobě (nákres A).
Na obě cívky se připojí po jednom měřicím přístroji.
Měřicí rozsah : primární obvod 10 voltů AC
sekundární obvod 1 volt AC
Na primární cívku se použije střídavé napětí 10 voltů.
Sekundárně je potom měřitelné napětí přibližně 0,4 voltů AC.
Nyní se otočí osa primární cívky o 90 stupňů (vodorovná poloha).
K tomu se použije modul pro cívku s bočním připojením (nákres B).
Výsledek :
Při stejném primárním napětí nemůže být pozorováno téměř žádné sekundární napětí.
Ze zákona o indukci vyplývá, že úhel mezi směrem pole magnetického pole a osy indukční cívky je významný pro
velikost indukčního napětí.
Indukční napětí bude maximální, jestliže bude vzájemně stejný směr pole a os, tedy svírán úhel 0 stupňů.
1...,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184 186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,...215
Powered by FlippingBook