Návod "DZS Elektřina" - page 186

© 2013 Didaktik s.r.o.
184
E 8.12 Převod napětí na zatíženém transformátoru - I
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L se zdířkou
4 modul vedení L
2 modul přímé vedení se zdířkou
1 modul vypínač
2 modul pro cívku
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
1 U-jádro kompletní
1 modul s objímkou E10
2 žárovka podle nákresu
1 DIAN 350 demonstrační měřicí přístroj
1 ampérmetr 1 A ~
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Závislost sekundárního napětí na sekundárním zatížení transformátoru.
Pokus :
Cílem pokusu je pozorování závislosti sekundárního napětí na sekundárním zatížení transformátoru.
Primární cívka (400 závitů) se napájí střídavým napětím.
Sekundární cívka (400 závitů) se sériově zapojí s žárovkou a ampérmetrem. K měření sekundárního napětí se
paralelně zapojí měřicí přístroj.
Obě cívky jsou spojeny uzavřeným U-jádrem.
Nejdříve se použije žárovka 6V/0,3W.
Při otevřeném vypínači v sekundárním obvodu se primární napětí zvolí tak, aby bylo sekundárně napětí při běhu
naprázdno Us = 6 V.
Uzavře-li se vypínač, tak se rozsvítí žárovka (ale ne plnou zářivostí).
Voltmetr ukazuje se zatížením I = 0,04 A sekundární napětí pouze přibližně 4,5 V.
Aby bylo sekundární napětí udržováno na 6 voltech a I = 0,05 A, musí být primární napětí zvyšováno na přibližně 13
voltů.
Sekundární obvod se znovu přeruší a nastaví se napětí při běhu naprázdno 6 voltů.
Žárovka se vymění za lampičku 6V/3W.
Uzavře-li se sekundární elektrický obvod, tak odpadá napětí 0,1 voltů při intenzitě elektrického proudu přibližně 0,04 A
- lampa nesvítí.
Zvýšení primárního napětí na 15 voltů způsobí sekundární napětí přibližně 1,4 voltů při intenzitě elektrického proudu
přibližně 0,21 A.
Žárovka svítí v tomto stavu slabě.
Výsledek :
Pravidlo "napětí se chová jako počet závitů" platí pouze v případě sekundárního běhu naprázdno, tedy u nezatíženého
transformátoru.
Dokonce i tehdy musejí být zakalkulovány nevyhnutelné ztráty transformátoru.
Je-li transformátor zatížen, protéká tedy sekundární proud, tak klesá sekundární napětí.
Klesá tím silněji, čím větší je zatížení, tedy sekundární proud.
1...,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185 187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,...215
Powered by FlippingBook