Návod "DZS Elektřina" - page 192

© 2013 Didaktik s.r.o.
190
E 9.2 Dynamo
Materiál :
4 modul vedení L
1 modul vedení přerušené
1 modul pro cívku s bočním připojením vpravo
1 modul kuličkové ložisko
1 modul držák kruhových součástek
1 magnet, válcový
1 cívka 800 závitů (11 mH/2A)
1 cívka 2 x 800 závitů (45 mH/1A)
1 I-jádro, krátké
1 držák magnetů
1 kolík kliky
1 kladka na upínací násadu
1 upínací pásek
1 hnací řemen, sada
1 milivoltmetr 300 mV =, ~
spojovací vodiče
Cíl :
Indukované napětí je střídavé napětí.
Závislost indukovaného napětí na počtu otáček a počtu závitů cívky statoru.
Konstrukce :
Podle nákresu zapojení. I-jádro zajistit upínacím páskem!
Držák magnetů, ve kterém se upevní tyčový magnet, se nastrčí do modulu s kuličkovým ložiskem. Pohon se
uskutečňuje hnacím řemenem, který je spojený s kladkou na upínací násadu. Kladka se pevně přišroubuje ve vhodné
vzdálenosti v modulu držáku kruhových součástek a pomocí kolíku kliky se roztočí.
Voltmetr se nastaví na polohu ručičky střed a nastaví se měřicí rozsah 0,3 V DC.
Pokus 1 :
Vyšetření indukovaného napětí v cívce s 800 závity.
Při pozorování výkyvu ručičky se tyčový magnet pomalu a pravidelně pootáčí ze své klidové polohy nejdříve o 180o.
Nyní se magnet dále pootočí ve stejném směru o dalších 180o a nakonec o celou otáčku (360o).
Výsledek :
Podle toho, zdali se severní nebo jižní pól na cívce otáčí okolo, vychyluje se ručička voltmetru doleva nebo doprava.
Pokus 2 :
Vyšetření indukovaného napětí v závislosti na počtu otáček tyčového magnetu, popřípadě počtu závitů cívky statoru.
Měřicí rozsah se nyní nastaví na 300 mV AC.
Kulatý tyčový magnet se pomalu roztočí a odečítá se odpovídající hodnota napětí. Nyní se počet otáček výrazně zvýší
a opět se odečítá hodnota napětí.
Dále se cívka s 800 závity nahradí cívkou s 2 x 800 závity a pokus je opakován.
Výsledek :
Výše indukovaného napětí je závislá na počtu otáček tyčového magnetu a počtu závitů cívky statoru. Čím vyšší je
počet otáček, popřípadě počet závitů, tím vyšší je indukované napětí.
1...,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191 193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,...215
Powered by FlippingBook