Návod "DZS Elektřina" - page 196

© 2013 Didaktik s.r.o.
194
E 9.5 Generátor stejnosměrného proudu
Materiál :
4 modul vedení L
2 modul vedení přímé
1 modul vedení přerušené
2 modul s objímkou
1 modul s objímkou E 10
1 modul pro sběrač DC
2 držák sběrače
1 objímka s kotoučem hnacího řemene
1 držadlo magnetů
1 blokovací magnet, pár
1 dvoupólový rotor, ložiskové uložení
1 čtyřpólový rotor, ložiskové uložení
1 žárovka 10V/0,05 A, E 10
1 voltmetr 100 mV =
stojan
spojovací vodiče
Cíl :
Působení polokroužků komutátoru - vyšetření indukovaného napětí.
Konstrukce :
Podle nákresu. Žárovka se následně nahradí modulem vedení přerušeného a připojeným voltmetrem.
Rovněž se v průběhu pokusu nahradí dvoupólový rotor čtyřpólovým rotorem.
Pokus :
Dvoupólový rotor se pomalu roztočí a při tom je pozorována žárovka.
Nyní se nahradí modul žárovka modulem vedení přerušeného a je pozorován výkyv ručičky na voltmetru (100 mV
DC).
Směr otáčení rotoru se mění.
Nakonec jsou opakována pozorování se zvýšeným počtem otáček.
Výsledek :
Ve dvoupólovém rotoru je opět indukováno střídavé napětí.
Komutátor však zaměňuje připojení, jakmile změní napětí svoje znaménko.
Je-li dvoupólový rotor pomalu otáčen, ukazuje voltmetr napětí, které po každé poloviční otáčce klesá opět téměř na
nulu. Změní-li se směr otáčení dvoupólového rotoru, tak ukáže voltmetr jiným směrem výkyv ručičky, který po každé
poloviční otáčce klesá opět téměř na nulu. Při rychlejším otáčení se vychyluje ručička voltmetru podle směru otáčení
do negativního nebo pozitivního oboru hodnot a zůstává tam za malého chvění.
Jak změna směru otáčení, tak přepólování pole statoru způsobují změnu směru výkyvu ručičky na voltmetru.
Indukované napětí se nazývá pulzující (tepavé) stejnosměrné napětí, protože neustále mění svoji hodnotu a po každé
poloviční otáčce rotoru (180o) poklesne na nulu.
Polarita napětí se nemění při konstantním směru otáčení rotoru. Čím vyšší je počet otáček rotoru, tím větší je
dosažitelné napětí.
1...,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195 197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,...215
Powered by FlippingBook