Návod "DZS Elektřina" - page 197

© 2013 Didaktik s.r.o.
195
Pokus :
Při uspořádání pokusu se použije místo dvoupólového rotoru čtyřpólový rotor. Způsob postupu pokusu zůstává stejný.
Výsledek :
Otáčí-li se čtyřpólový rotor pomalu, tak svítí žárovka rovnoměrněji. Vibrace ručičky na voltmetru je výrazně nižší.
Zatímco generátor s dvoupólovým rotorem produkuje silně pulzující (tepavé) stejnosměrné napětí, je vyprodukované
stejnosměrné napětí u čtyřpólového rotoru méně pulzující (tepavé).
Protože obě osy cívek leží vzájemně kolmo k sobě, mají obě napětí fázový interval 90
o
(π/2).
Poznámka :
Použije-li se místo modulu s objímkou modul s objímkou s tranzistorovým zesílením (vybavený žárovkou 6V/0,05A),
tak může být voltmetr paralelně zapojen a přerušení jsou zřejmá současným rozsvícením žárovky.
1...,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196 198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,...215
Powered by FlippingBook