Návod "DZS Elektřina" - page 200

© 2013 Didaktik s.r.o.
198
E 9.8 Samobuzený generátor stejnosměrného proudu
Materiál :
1 modul přímé vedení
2 modul vedení L
2 modul vedení T se zdířkou
2 modul připojení
1 modul pro cívku s bočním připojením vlevo
1 modul pro cívku s bočním připojením vpravo
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
2 I-jádro, krátké
2 upínací pásek
2 modul s objímkou
1 dvoupólový rotor
1 modul pro sběrač DC
2 držák sběrače
1 objímka s kotoučem hnacího řemene
1 hnací řemen, sada
1 voltmetr 100 mV =
1 univerzální napájecí zdroj
stojan
spojovací vodiče
Cíl :
Samobuzený generátor stejnosměrného proudu.
Konstrukce :
Podle nákresu. K zajištění I-jádra použít upínací pásky!
Držáky sběrače se ještě zpočátku nezastrčí do modulu (pro sběrač DC) vzhledem k tomu, že se pólové cívky nejdříve
připojí na zdroj stejnosměrného napětí přibližně 9 voltů, aby mohly být jejich póly předmagnetizovány.
Jestliže to nastane, tak se odpojí napájecí zdroj a držáky sběrače se zastrčí do zamýšleného modulu pro sběrač DC.
Pólové cívky a rotorová cívka jsou zapojené vzájemně paralelně přes polokroužky komutátoru.
Pokus :
Po fázi předmagnetizace se odpojí napájecí zdroj, nasadí se držáky sběrače a připojí se voltmetr (100 mV =).
Rotorová cívka se roztočí pomocí kotouče hnacího řemene, při tom je pozorován výkyv ručičky voltmetru.
Následně je zvyšován počet otáček rotoru.
Výsledek :
Se vzrůstajícím počtem otáček se zvyšuje indukované napětí až na maximální hodnotu.
V I-jádrech statorových cívek existuje zbytkový magnetismus.
Následkem tohoto magnetického pole je v rotorové cívce indukováno napětí.
Elektrický proud protéká pólovými cívkami (statorovými cívkami) a zesiluje jejich magnetické pole.
Tím se zvyšuje indukované napětí v rotorové cívce, jenž naproti tomu zesiluje magnetické pole pólových cívek atd.,
dokud není dosaženo maximální hodnoty.
Poznámka :
Cívky musejí být instalovány tak, aby byly protékány proudem ve stejném směru, a proto ukazují dva nestejnojmenné
póly k rotoru.
Při silné předmagnetizaci může mít směr otáčení rozhodující význam pro úspěch pokusu.
Výsledek měření při běhu na zkoušku : přibližně 80 mV.
1...,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,...215
Powered by FlippingBook