Návod "DZS Elektřina" - page 210

© 2013 Didaktik s.r.o.
208
E 10.9 Sériový motor
Materiál :
2 modul přímé vedení se zdířkou
2 modul vedení L
2 modul připojení
2 modul s objímkou
1 modul pro cívku s bočním připojením vlevo
1 modul pro cívku s bočním připojením vpravo
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
2 I-jádro, krátké
2 upínací pásek
1 modul pro sběrač DC
2 držák sběrače
1 voltmetr 30 V =, ~
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Demonstrační model sériového motoru.
Statorové cívky a rotorová cívka jsou zapojené sériově.
Konstrukce :
Podle nákresu. K zajištění I-jádra použít upínací pásky!
Je třeba dbát na správné uložení sběračů.
Rotor se vždy nasměruje tak, aby sběrače nestály na místech přerušení komutátoru.
Pokus 1 :
Při uspořádání pokusu se napájí stejnosměrným napětím přibližně 10 voltů. Malým úderem rukou se rozběhne motor.
Je měněna hodnota použitého napětí a pozoruje se počet otáček.
Následně se přepóluje napájecí napětí a pokus je opakován.
Výsledek 1 :
Počet otáček rotoru je závislý na použitém napětí.
Přepólování zdroje napětí nezpůsobí změnu směru otáčení.
Sériový motor má přesto největší záběrový moment ze všech stejnosměrných motorů vzhledem k tomu, že vysoký
záběrový proud zesiluje současně pole statoru i pole rotoru.
Pokus 2 :
Stejná konstrukce pokusu, avšak napájení se přepojí na přibližně 15 voltů střídavého napětí. Rotor se před začátkem
pokusu opět seřídí. Během pokusu se mění použité napětí.
Výsledek 2 :
Počet otáček rotoru je závislý na napětí.
Střídavý proud - sériový motor má přibližně stejné provozní chování jako stejnosměrný proud - sériový motor, avšak
jeho účinnost je menší na základě ztrát, které vznikají neustálým přemagnetováním pólů v železném jádru.
Srovnání nejmenších hodnot napětí, za kterých motor v provozu stejnosměrného proudu, resp. v provozu střídavého
proudu běží, ukazuje jako u pokusu 10.7, že se zvyšuje u provozu střídavého proudu celkový odpor cívek ve srovnání
s provozem stejnosměrného proudu.
1...,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209 211,212,213,214,215
Powered by FlippingBook