Návod "DZS Elektřina" - page 31

© 2013 Didaktik s.r.o.
29
8. ročník
8/118 Sériové zapojení zdrojů
Materiál :
2 modul baterie 1, 5 V (2)
3 modul přímé vedení (1)
2 modul přímé vedení se zdířkou (1)
3 modul vedení L (1)
1 modul vedení L se zdířkou (1)
1 modul vypínač (2)
1 modul s objímkou E10 (2)
1 modul přerušené vedení (1)
2 držák s otvorem (černý hranol) (3)
1 žárovka E10 2,5V/0,3A
stejnosměrný voltmetr s rozsahem 3V
stejnosměrný ampérmetr
Mohou se zdroje elektrického napětí připojovat sériově? Jaký to má význam?
Zapojení :
Do modulu s objímkou E10 zašroubujeme žárovku 2,5V/0,3A. Zdroj, ampérmetr a voltmetr připojíme podle
obrázku.
Pokus :
Při vypnutém vypínači změříme napětí mezi vývody 1-2, 2-3, 1-3. Naměříme například
1 2
2 3
1 3
1,62 V,
1,58 V,
3,20 V
U
U
U
. Je vidět, že
1 2
2 3
1 3
U U U
 
. Pak sepneme vypínač a měření
opakujeme, změříme i proud, který protéká žárovkou
(
1 2
2 3
1 3
1,38 V,
1,42 V,
2,78 V, 298 mA
U
U
U
I
). I nyní přibližně platí
1 2
2 3
1 3
U U U
 
. Nahradíme nyní
levý zdroj přímým vedením, měříme napětí zdroje při vypnutém vypínači (
1 3
1,56 V
U
) a při sepnutém vypínači i
proud žárovkou (
1 3
1,44 V, 215 mA
U
I
). Totéž měření opakujeme pro levý zdroj (pravý zdroj nahradíme přímým
vedením) :
1 3
1,59 V
U
;
1 3
1,40 V, 212 mA
U
I
.
Závěr :
Zdroje napětí je možné zapojit do série vždy, když mají oddělené vývody. Dosáhne se tak vyššího napětí,
přičemž platí, že výsledné napětí sériově zapojených zdrojů je dáno součtem jednotlivých napětí. To platí jak o
elektromotorických, tak o svorkových napětích. Z pokusu dále vyplývá, že zdroj v uzavřeném obvodu má na svorkách
nižší napětí, než je tomu u zdroje nezatíženého. Z pokusu je možné určit, že vnitřní odpor levého zdroje je
0,6
,
pravého zdroje
0,9
a vnitřní odpor sériově zapojených zdrojů je
1,4
. Stejně, jako se při sériovém zapojení zdrojů
sčítají elektromotorická napětí, se sčítají i vnitřní odpory. Je tedy zřejmé, že sériově zapojovat zdroje nemá smysl tam,
kde je odpor zátěže menší než vnitřní odpor zdroje. Tyto případy jsou však výjimečné.
2,5 V/0,3 A
+
A
+
V
1
2
3
+
1, 5 V
+
1, 5 V
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...215
Powered by FlippingBook