Návod "DZS Elektřina" - page 37

© 2013 Didaktik s.r.o.
35
8/143 Závislost odporu vodiče na jeho délce
Materiál :
10 modul přímé vedení (1)
2 modul vedení L se zdířkou (1)
4 modul připojení (1)
1 modul přerušené vedení (1)
1 modul vypínač (2)
1 modul s objímkou E10 (2)
2 držák s otvorem (černý hranol) (3)
1 žárovka E10 2,5V/0,3A
1 odporový drát s délkou asi 70 cm
zdroj stejnosměrného napětí 2,5V
stejnosměrný voltmetr s rozsahem 3V
stejnosměrný ampérmetr s rozsahem 300 mA
Jak závisí odpor vodiče na jeho délce?
Zapojení :
Do modulu s objímkou E10 zašroubujeme žárovku 2,5V/0,3A. Zdroj, ampérmetr a voltmetr připojíme podle
obrázku. Do držáků, které jsou zasunuty v odpovídajících modulech pro připojení utáhneme napjatý odporový drát bez
povrchové izolace. Nemáme-li dostatek modulů s přímým vedením, můžeme použít místo nich moduly přímého
vedení se zdířkou, případně moduly s vedením T.
Pokus :
Zapojíme vypínač a změříme proud vodičem a napětí na jeho koncích. Délka vodiče odpovídá v tomto
případě šesti modulům. Vypneme vypínač. Používáme-li jako voltmetr univerzální přístroj, můžeme v tomto stavu
změřit odpor vodiče přepnutím do funkce „ohmmetr“. Po skončení tohoto doplňkového měření přepneme přístroj opět
do funkce „voltmetr“ s odpovídajícím rozsahem. Zaměníme modul s pravým držákem a modul přímého vedení vlevo
od tohoto držáku. Povolíme svorku držáku a drát opět napneme. Jeho délka se tím zkrátila na délku 5 modulů.
Sepneme vypínač a opět změříme napětí i proud. Měření opakujeme až do délky odporového drátu odpovídající
jedinému modulu. Výsledek měření zapisujeme do tabulky. Příklad měření s odporovým drátem průměru 0,125 mm je
v následující tabulce, připojen je i graf získaný z této tabulky (
x
je délka vodiče v délkách modulu,
U
je napětí na
vodiči,
I
je proud vodičem,
U
R
I
je vypočítaný odpor vodiče a
O
R
je odpor změřený ohmmetrem. K měření byly
použity demonstrační přístroje DIAN s digitální indikací.
x
/ modul
U
/ V
I
/ mA
/
R
/
O
R
6 2,38
79
30,1
29,4
5 2,34
94
24,9
24,4
4 2,27
115
19,7
19,5
3 2,10
141
14,9
14,5
2 1,67
168
9,9
9,7
1 1,07
212
5,0
5,0
Závěr :
Odpor vodiče s konstantním průřezem je přímo úměrný délce vodiče.
0
5
10
15
20
25
30
0
2
4
6
/
R
/ modul
x
+
V
2,5 V/0,3 A
+
A
zdroj
+
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...215
Powered by FlippingBook