Návod "DZS Elektřina" - page 38

© 2013 Didaktik s.r.o.
36
8/143 Závislost odporu vodiče na obsahu příčného řezu
Materiál :
2 modul vedení L se zdířkou (1)
4 modul připojení (1)
1 modul přerušené vedení (1)
1 modul vypínač (2)
1 modul s objímkou E10 (2)
2 držák s otvorem (černý hranol) (3)
1 žárovka E10 2,5V/0,3A
1 odporový drát s délkou asi 70 cm
zdroj stejnosměrného napětí 2,5V
stejnosměrný voltmetr s rozsahem 3V
stejnosměrný ampérmetr s rozsahem 300 mA
Jak závisí odpor vodiče (drátu) na obsahu příčného průřezu?
Zapojení :
Do modulu s objímkou E10 zašroubujeme žárovku 2,5V/0,3A. Zdroj, ampérmetr a voltmetr připojíme podle
obrázku. Do držáků, které jsou zasunuty v odpovídajících modulech pro připojení utáhneme napjatý odporový drát bez
povrchové izolace tak, že přečnívající kus je na jedné straně (na obrázku vpravo).
Pokus :
Sepneme vypínač a změříme protékající proud i napětí na vodiči. Přečnívající kus drátu otočíme kolem
vystupujícího šroubu pravé svorky a napjatý otočíme kolem šroubu levé svorky. Zvětšíme tak obsah průřezu drátu
dvakrát. Opět změříme proud i napětí. Zbývající kus drátu omotáváme střídavě kolem pravého a levého šroubu a
postupně měříme vzrůstající proud i klesající napětí. Pokud k měření napětí používáme univerzální přístroj, je možné
v každé situaci vypnout vypínač a provést kontrolní měření odporu ohmmetrem. Po každém takovém měření musíme
před opětovným sepnutím vypínače obnovit původní funkci voltmetru. Pro odporový drát s průměrem 0,125 mm jsou
výsledky měření v následující tabulce (
n
je počet vodičů mezi držáky,
U
je napětí,
I
je proud,
U
R
I
je vypočítaný
odpor a
O
R
je odpor naměřený ohmmetrem). Obrázek ukazuje příklad grafického zpracování. Pro všechna měření
byly použity školní demonstrační přístroje DIAN s číslicovou indikací.
n
/ V
U
/ mA
I
/
R
/
O
R
1
/
R n
1
1,04
212
4,91
4,9
4,91
2
0,60
242
2,48
2,8
2,46
3
0,44
252
1,75
1,9
1,64
4
0,34
258
1,32
1,4
1,23
5
0,27
262
1,03
1,1
0,98
Závěr :
Odpor drátu je nepřímo úměrný obsahu jeho příčného řezu.
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
/
R
n
+
V
2,5 V/0,3 A
+
A
zdroj
+
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...215
Powered by FlippingBook