Návod "DZS Elektřina" - page 40

© 2013 Didaktik s.r.o.
38
8/143 Závislost odporu vodiče na teplotě
Materiál :
2 modul vedení L (1)
2 modul vedení T (1)
2 modul připojení (1)
2 modul přerušené vedení (1)
2 modul s objímkou E10 (2)
2 držák s otvorem (černý hranol) (3)
2 žárovka E10 2,5V/0,3A
1 Cu drát průměru asi 0,125 mm
zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí
stejnosměrný ampérmetr s rozsahem 1 A
keramický válcový kondenzátor délky asi 3 cm
s průměrem asi 4 mm
lihový kahan
zápalky
Jak závisí odpor kovového vodiče na teplotě?
Zapojení :
Do modulů s objímkou E10 zašroubujeme žárovky 2,5V/0,3A. Zdroj a ampérmetr připojíme podle obrázku.
Na starší válcový keramický kondenzátor navineme asi 70 závitů měděného drátu s průměrem asi 0,125 mm. Konce
drátu odizolujeme a obtočíme kolem vývodů kondenzátoru. Takto upravený kondenzátor upneme do držáků.
Pokus :
Zapojíme zdroj a nastavíme na něm napětí, při kterém žárovky viditelně žhnou (~ 1,8 V), změříme
procházející proud (400 mA). Zapálíme lihový kahan a zahříváme měděný drát namotaný na kondenzátoru. Proud
klesá (až na 300 mA) a žárovky postupně zhasnou. Oddálíme-li plamen kahanu, proud opět postupně narůstá a
žárovky se postupně rozsvěcují. Návrat do původního stavu můžeme urychlit, ochladíme-li drát mokrým hadrem.
Závěr :
Odpor kovového vodiče vrůstá s teplotou.
2x 2,5 V/0,3 A
+
A
zdroj
+
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...215
Powered by FlippingBook