Návod "DZS Elektřina" - page 42

© 2013 Didaktik s.r.o.
40
8/146 Sériové zapojení rezistorů
Materiál :
3 modul přímé vedení (1)
2 modul přímé vedení se zdířkou (1)
2 modul připojení (1)
1 modul vedení L (1)
1 modul vedení L se zdířkou (1)
1 modul vypínač (2)
1 modul přerušené vedení (1)
2 modul s rezistorem 100
(2)
1 modul s rezistorem 500
(2)
1 modul s rezistorem 1 k
(2)
zdroj stejnosměrného napětí 3V
stejnosměrný voltmetr s rozsahem 3V
stejnosměrný ampérmet
r
Jaký výsledný odpor mají rezistory zapojené za sebou?
Zapojení :
Zdroj stejnosměrného napětí 3V a ampérmetr připojíme podle obrázku. Počáteční připojení voltmetru je
podle obrázku, další možnosti jsou v popisu pokusu.
1. Pokus :
Sepneme vypínač a změříme napětí mezi vývody 1-2, 2-3, 1-3. Současně změříme i proud, který protéká
obvodem. Máme-li k dispozici na místě voltmetru univerzální přístroj, vypneme vypínač a změříme odpory ve stejných
pozicích, v jakých jsme předtím měřili napětí. Po skončení tohoto měření přepneme funkci univerzálního přístroje opět
na voltmetr. Měníme rezistory v levé pozici (
L
R
) i v pravé pozici (
P
R
) a opakujeme měření. Sestavíme tabulku, ve
které uvedeme vypočítané dílčí i celkové odpory (
,
,
Lv Pv Cv
R R R
) i hodnoty změřené ohmmetrem (
,
,
LO PO CO
R R R
).
Ověříme platnost součtů. Příklad měření je v následující tabulce. Při tomto měření bylo použito školních
demonstračních měřicích přístrojů DIAN s číslicovou indikací.
/
L
R
/
P
R
12
/ V
U
23
/ V
U
13
/ V
U
/ mA
I
/
Lv
R
/
Pv
R
/
Cv
R
/
LO
R
/
PO
R
/
CO
R
100
100
1,49
1,48
2,98
15,2
98
97
196
98
98
197
100
500
0,51
2,44
2,95
5,22
98
467
565
98
468
566
500
100
2,44
0,51
2,95
5,22
467
98
565
468
98
566
100 1000
0,28
2,70
2,98
2,88
97
938 1035
98
935 1032
2. Pokus :
Místo modulu s vývodem 2 zapojíme třetí rezistor a zakryjeme ampérmetr. Změříme napětí
13
U
a ze
součtu odporů v předchozí tabulce vypočítáme teoretickou hodnotu proudu. Odkryjeme ampérmetr a porovnáme
teoreticky získanou hodnotu s měřenou. Celkovou hodnotu odporu můžeme při vypnutém vypínači ověřit i
ohmmetrem. Příklad výpočtu ze změřených hodnot :
13
1
2
3
2,98
1,98 mA
98 467 938
U
I
R R R
 
 
, naměřená hodnota
proudu je 1, 99 mA, z toho je celkový odpor 1497
. Tato hodnota se jen nepatrně liší od součtu : 1503
a od
údaje ohmmetru : 1500
.
Závěr :
Výsledný odpor rezistorů zapojených za sebou (sériově) je větší než odpor kteréhokoli z rezistorů a je dán
součtem odporů jednotlivých rezistorů.
100
100

zdroj
+
+
A
+
V
1
2
3
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...215
Powered by FlippingBook