Návod "DZS Elektřina" - page 43

© 2013 Didaktik s.r.o.
41
8/148 Dělič napětí
Materiál :
1 modul přímé vedení (1)
2 modul připojení (1)
2 modul vedení L (1)
1 modul vedení L se zdířkou (1)
2 modul vedení T se zdířkou (1)
1 modul vypínač (2)
2 modul s rezistorem 100
(2)
1 modul s rezistorem 500
(2)
1 modul s rezistorem 1 k
(2)
1 modul s rezistorem 10 k
(2)
zdroj stejnosměrného napětí 3V
stejnosměrný voltmetr s rozsahem 3V
Děličem napětí je možno ze zdroje s napětím
U
získat libovolné napětí v intervalu
0,
U
.
Zapojení :
Zdroj stejnosměrného napětí 3V připojíme podle obrázku. Jedno z připojení voltmetru je podle obrázku,
další možnosti jsou v popisu pokusu.
1. Pokus (nezatížený dělič napětí) :
Do pozic rezistorů s čísly 1, 2 zasuneme moduly s označením
100 a 500
 
.
Třetí rezistor (na obrázku tečkovaně) nevkládáme – v tabulce je uvedena nekonečně velká hodnota odporu. Změříme
napětí mezi body A-B, B-C, A-C (
,
,
AB BC AC
U U U
). Postupně zvyšujeme odpor rezistoru v pozici 1 a měření napětí
opakujeme. Měření zapisujeme do tabulky, do které doplňujeme i teoretickou hodnotu napětí na výstupu děliče :
2
1
2
BCt
AC
R
U U
R R
 
. Příklad měření je v první části tabulky.
2. Pokus (zatížený dělič napětí) :
Na místa modulů 1, 2 zasuneme opět rezistory s označením
100 a 500
 
a do
pozice třetího rezistoru postupně vkládáme moduly s rezistory klesajícího odporu. Výsledek měření je v druhé části
tabulky, ve které je doplněna i teoretická hodnota na výstupu zatíženého děliče napětí :
2 3
2
3
2 3
2 3
1
2
3
2 3
1
2
3
t
AC
AC
R R
R R
R R
U U
U
R R
R R R R R
R
R R
 
 
  
. Při všech měřeních bylo použito školních demonstračních
měřicích přístrojů DIAN s číslicovou indikací, ve funkci ohmmetru sloužily tyto přístroje i k určení přesnějších hodnot
odporů v modulech.
1
/
R
2
/
R
3
/
R
/ V
AC
U
/ V
AB
U
/ V
BC
U
/ V
BCt
U
/ V
t
U
96,9
468
2,98
0,52
2,46
2,47
468
468
3,00
1,50
1,50
1,50
935
468
3,00
2,00
1,00
1,00
9990
468
3,01
2,87
0,13
0,13
96,9
468
2,98
0,52
2,46
2,47
2,47
96,9
468
9990
3,00
0,54
2,46
2,48
2,47
96,9
468
935
2,98
0,72
2,27
2,47
2,27
96,9
468
96,5
2,99
1,65
1,35
2,48
1,35
Závěr :
Napětí získané nezatíženým děličem napětí se snižuje tím více, čím je odpor zátěže menší.
A
zdroj
+
+
V
1
B
2
3
C
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...215
Powered by FlippingBook