Návod "DZS Elektřina" - page 45

© 2013 Didaktik s.r.o.
43
8/150 Paralelní zapojení rezistorů
Materiál :
2 modul přímé vedení (1)
2 modul připojení (1)
4 modul vedení L (1)
2 modul vedení L se zdířkou (1)
2 modul vedení T se zdířkou (1)
1 modul vypínač (2)
1 modul přerušené vedení (1)
2 modul s rezistorem 100
(2)
1 modul s rezistorem 500
(2)
1 modul s rezistorem 1 k
(2)
zdroj stejnosměrného napětí 3V
stejnosměrný voltmetr s rozsahem 3V
stejnosměrný ampérmetr
Jaký výsledný odpor mají rezistory zapojené vedle sebe?
Zapojení :
Zdroj stejnosměrného napětí 3V a voltmetr připojíme podle obrázku. Počáteční připojení ampérmetru je
podle obrázku, další možnosti jsou v popisu pokusu. Nad moduly 1 a 2 zasuneme moduly s rezistory 100
.
1. Pokus :
Sepneme vypínač a změříme napětí (
U
) a proud (
I
) v pozici ampérmetru podle obrázku. Pak zaměníme
střídavě modul s ampérmetrem za moduly s přímým vedením 1 a 2. Změříme tak proudy
1 2
a
I I
. Z těchto údajů
spočítáme odpory rezistorů (
1 2
,
R R
) i celkový odpor kombinace (
R
). Máme-li na místě voltmetru univerzální přístroj,
vypneme vypínač a změříme všechny 3 odpory ohmmetrem (
1 2
,
,
O O O
R R R
). Porovnáme výsledné odpory s teoretickou
hodnotou
1 2
1
2
t
R R
R
R R
. Pokus opakujeme pro další kombinace odporů. Výsledky zapisujeme do tabulky. Příklad
měření (
a
L
P
R R
jsou hodnoty na modulech v levé a pravé pozici) s přístroji DIAN s digitální indikací :
/
L
R
/
P
R
/ V
U
/ mA
I
1
/ mA
I
2
/ mA
I
1
/
R
2
/
R
/
R
1
/
O
R
2
/
O
R
/
O
R
/
t
R
100
100 2,91
59,7
30,4
30,2 95,7
96,4 48,7
98
98
49
48,0
100
500 2,95
36,6
30,4
6,29 97,0
469 80,6
98
468
81
80,4
100 1000 2,95
33,6
30,4
3,18 97,0
928 87,8
97
935
87
87,8
2. Pokus :
Zvolíme kombinaci 500
a 1000
a pokusíme se do tabulky získané předchozím měřením doplnit
údaje teoreticky pomocí hodnot odporů z posledních dvou řádek předchozí tabulky. Získané údaje ověříme měřením
(ampérmetr přitom ponecháváme na stejném rozsahu 30 mA). Příklad zpracování tohoto pokusu je v následující
tabulce (údaje v podbarvených políčcích jsou vypočítané pro předpokládanou hodnotu napětí 2,95V) :
/
L
R
/
P
R
/ V
U
/ mA
I
1
/ mA
I
2
/ mA
I
/ mA
I
1
/ mA
I
2
/ mA
I
1
/
O
R
2
/
O
R
/
O
R
/
t
R
500 1000 2, 95
9,47
6,29
3,18
9,5
6,3
3,2
468
935
312
312
Závěr :
Výsledný odpor rezistorů zapojených vedle sebe (paralelně) je menší než odpor kteréhokoli z rezistorů a je
dán vztahem
1
2
1 1 1
R R R
 
.
zdroj
+
+
A
+
V
1
2
3
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...215
Powered by FlippingBook