Návod "DZS Elektřina" - page 46

© 2013 Didaktik s.r.o.
44
8/150 Kombinované zapojení rezistorů
Materiál :
2 modul přímé vedení (1)
2 modul připojení (1)
5 modul vedení L (1)
1 modul vedení L se zdířkou (1)
2 modul vedení T se zdířkou (1)
1 modul vypínač (2)
1 modul přerušené vedení (1)
2 modul s rezistorem 100
(2)
2 modul s rezistorem 500
(2)
1 modul s rezistorem 1 k
(2)
zdroj stejnosměrného napětí 3V
stejnosměrný voltmetr s rozsahem 3V
stejnosměrný ampérmetr
Při kombinovaném zapojení rezistorů se musí výsledný odpor počítat postupně.
Zapojení :
Zdroj stejnosměrného napětí 3V připojíme podle obrázku. Počáteční připojení ampérmetru a voltmetru je
podle obrázku, další možnosti jsou v popisu pokusu. Volba rezistorů v pozicích 1, 2, 3 je popsána v pokusu.
Pokus :
Na místa rezistorů s čísly 1, 2, 3 zasuneme moduly s rezistory označenými
500 , 1k , 500
  
.
Sepneme
vypínač a změříme napětí mezi body A-C, A-B, B-C (
,
,
AC AB BC
U U U
) a proudy v pozicích 1, 2, 3 (
1 2 3
, ,
I I I
) tak, že
přesouváme celým modul s přerušeným vedením, který je na obrázku nakreslen v pozici 3. Měření zapisujeme do
tabulky, kterou doplníme vypočítanými hodnotami odporů
1
2
3
1
2
3
,
,
BC
AB
AB
U
U
U
R
R
R
I
I
I
i vypočítanou hodnotou
odporu celé kombinace :
3
AC
U
R
I
. Pokus opakujeme s jinými kombinacemi, případně jinými hodnotami odporů.
Příklad měření je v následující tabulce. K měření byly použity demonstrační přístroje DIAN s digitální indikací.
V tabulce je i teoretické hodnota odporu celé kombinace :
1 2
3
1
2
t
R R
R
R
R R
. K dosažení potřebné přesnosti je
v jednom řádku tabulky vhodné dodržovat stanovený rozsah ampérmetru.
/
L
R
/
P
R
/
P
R
/ V
AC
U
/ V
AB
U
/ V
BC
U
1
/ mA
I
2
/ mA
I
3
/ mA
I
1
/
R
2
/
R
3
/
R
/
R
/
t
R
500 1000 500 2,98
1,19
1,79
2,52
1,27 3,79
472
937
472
786
786
100
500 500 2,94
0,43
2,52
4,38
0,93 5,36
98
462
470
549
551
100
500 100 2,97
1,35
1,62
13,8
2,9 16,7
98
466
97
178
178
Závěr :
Výsledný odpor kombinovaného zapojení rezistorů se počítá postupně. Vypočítáme výsledný odpor paralelní
kombinace
1 2
,
R R
, to je odpor ekvivalentního rezistoru, který je s
3
R
zapojen sériově. Proto
1 2
3
1
2
t
R R
R
R
R R
. Je
třeba si všimnout rozdělení proudů :
3 1 2
I
I I
 
i napětí :
AC AB BC
U U U
 
.
zdroj
+
+
A
+
V
1
2
3
3
A
B
C
1
2
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...215
Powered by FlippingBook