Návod "DZS Elektřina" - page 47

© 2013 Didaktik s.r.o.
45
8/154 Použití reostatu k regulaci proudu
Materiál :
5 modul přímé vedení (1)
2 modul vedení L se zdířkou (1)
4 modul připojení (1)
1 modul přerušené vedení (1)
1 modul vypínač (2)
1 modul s objímkou E10 (2)
2 držák s otvorem (černý hranol) (3)
1 žárovka E10 2,5 V/0,3 A
spojovací vodič ~ 70 cm s krokosvorkou
2 odporové dráty s délkou asi 70cm s výrazně odlišným
odporem (například 40 ohmů a 10 ohmů)
zdroj stejnosměrného napětí 2,5V
stejnosměrný voltmetr s rozsahem 3V
stejnosměrný ampérmetr s rozsahem 300 mA
Použití reostatu k regulaci proudu v obvodu.
Zapojení :
Do modulu s objímkou E10 zašroubujeme žárovku 2,5V/0,3A. Zdroj, ampérmetr a voltmetr připojíme podle
obrázku. Do držáků, které jsou zasunuty v odpovídajících modulech pro připojení utáhneme napjatý odporový drát bez
povrchové izolace. Do pravého držáku zasuneme spojovací vodič s krokosvorkou.
1. Pokus :
Sepneme vypínač a postupně zvyšujeme proud posouváním krokosvorky po odporovém drátu vlevo.
Sledujeme přitom vývoj napětí a proudu na žárovce i svítivost žárovky.
2. Pokus :
Vyměníme odporový drát za silnější a 1. pokus opakujeme.
Závěr :
Při použití reostatu k regulaci proudu v obvodu je proudový rozsah omezen. Nejnižší proud nemůže být
nulový. Zvolíme-li celkový odpor reostatu příliš velký, nebude regulace proudu vhodná pro spotřebiče s relativně
malým odporem (napětí na spotřebiči je ve velkém rozsahu regulace prakticky zanedbatelné). Zvolíme-li reostat
s příliš malým celkovým odporem, nebude vyhovovat poměrně velký minimální proud. V 2. pokusu se žárovkou není
možné reostatem žárovku zcela zhasnout.
Při volbě odporu reostatu je tedy nutné volit kompromis mezi rozsahem regulace a plynulostí regulace.
+
V
2,5 V/0,3 A
+
A
+
zdroj
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...215
Powered by FlippingBook